มข.บริการวิชาการ ช่วยการยาสูบแห่งประเทศไทย ปลูกโกโก้ในพื้นที่นำร่องให้ได้ผลผลิต

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 เมษายน 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุม ชั้น 6  สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมปลูกโกโก้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกใบยาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกใบยาส่งจำหน่ายให้กับการยาสูบแห่งประเทศไทยได้รับความเดือดร้อน หลังได้รับผลกระทบจากการรับซื้อใบยาในปริมาณที่น้อยลง จึงทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ลดพื้นที่ปลูกน้อยลง เพื่อต้องการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีความผูกพันกันมานานหลายสิบปี  จึงได้ทดลองปลูกโกโก้นำร่องในพื้นที่หลายสิบไร่ ในจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ และจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมที่จะส่งเสริมเป็นพืชทดแทนสนับสนุนให้เกษตรที่สนใจปลูกจำหน่ายก่อนนำไปเป็นส่วนผสมของบุหรี่ แต่จากการทดลองปลูกกลับพบว่าการเจริญเติบโตของต้นโกโก้ไม่ค่อยสมบูรณ์แข็งแรงจนยืนต้นตายเสียหายมากกว่าร้อยละ 80 จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจมาขอคำปรึกษาเพื่อนำองค์ความรู้จากนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปปรับปรุงหาแนวทางแก้ไขให้สามารถปลูกโกโก้ในพื้นที่ให้ประสบผลสำเร็จและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมหารือกันในครั้งนี้ เกิดเป็นข้อตกลงความร่วมมือกันในเบื้องต้น ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยและคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พร้อมจัดส่งนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทั้งในด้านพืชสวนและพืชไร่ ลงพื้นที่สำรวจปัจจัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและเกิดความอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่

ขณะที่รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่การยาสูบแห่งประเทศไทย สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นขุมปัญญาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีปณิธานในการอุทิศเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อนำเอาองค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีอยู่ ไปช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพข่าว : ณัฐวุฒิ จารุวงศ์

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top