อนุมัติ! มข.รับ 2 ทุนวิจัย จากรัฐบาลจีน กองทุนความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัย 2 โครงการ การควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับ และการจัดการอบรมด้านการคัดกรองอาหารที่ไม่ปลอดภัย ประเทศลุ่มน้ำโขง จากรัฐบาลจีน ในกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสนับสนุนงบประมาณวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Mekong Liver Fluke Control Initiative ดำเนินโครงการโดยคณะแพทยศาสตร์ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ในตับใน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ไทย ลาว และเวียดนาม และโครงการ Early Detection of Unsafe Food by Risk-Based Programme ดำเนินโครงการโดยคณะเภสัชศาสตร์ ในการจัดการอบรมด้านการคัดกรองอาหารที่ไม่ปลอดภัยโดยอาศัยองค์ความรู้เรื่องการแยกแยะด้วยความเสี่ยงให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขจากประเทศลุ่มน้ำโขง ได้แก่ กัมพูชา จีน ไทย พม่า ลาว และเวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในอาเซียน จากรัฐบาลจีน ในกองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation Special Fund) ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 6 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา จีน ไทย เมียนมา ลาว และเวียดนาม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรฐกิจและสังคมของประเทศในอนุภูมิภาค และเพื่อสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งในอนาคตต่อประเทศสมาชิก โดยกองทุนดังกล่าวจะสนับสนุนการดำเนินโครงการในสาขาที่กรอบความร่วมมือ MLC ให้ความสำคัญ ได้แก่ ทรัพยากรน้ำ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การเกษตร ทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ถนนศรีอยุธยา ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ระหว่าง รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ H.E. Lyu Jian เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ต่อจากนั้น ได้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้างระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในโครงการภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการบริหารจัดการโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจีนภายใต้กองทุนพิเศษกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง ให้เกิดประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม

ที่มาแหล่งข่าวเว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/702-2019-12-06-09-34-43

Scroll to Top