TED Fund ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตาม 2 โปรเจ็คใหญ่ โดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ-โปรตีนทางเลือกใหม่จากจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศ

สำนักข่าว : naewna.com

TED Fund ลงพื้นที่ขอนแก่น ติดตาม 2 โปรเจ็คใหญ่ โดรนเพื่อการเกษตรอัจฉริยะ-โปรตีนทางเลือกใหม่จากจิ้งหรีดส่งออกต่างประเทศ

URL : https://www.naewna.com/local/563694

วันที่เผยแพร่ : 03 เม.ย. 2564

Scroll to Top