เสกสรร ปั้นยูทูบรับเชิญ ม.ขอนแก่น จัดอบรมYouTube แนะเปิดสร้างรายกระตุ้นยอดขาย ฝ่าวิกฤติยุคโควิด – 19

สำนักข่าว : มวลชนไทยนิวส์

URL : https://www.eventesan.com/archives/8507

วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564

            

เมื่อวันที่  22 มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดอบรมการผลิตคอนเทนต์ การเริ่มเป็นยูทูบเบอร์ เพื่อเปิดการสร้างรายได้เสริมการตลาดออนไลน์  ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วยเศรษฐกิจเมืองให้พ้นวิกฤติโควิด – 19  มีอาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีนายชุมพร  พารา รักษาการแทนผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กรกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมฯ  พร้อมด้วยวิทยากรผู้เชียวชาญด้านการสร้างรายได้จากยูทูบ คุณเสกสรร  เทิดสิริภัทร  (เสกสรร ปั้น Youtube) โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมเป็นชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน กลุ่มเครือข่ายวิทยุชุมชน และเครือข่ายจิตอาสา ซึ่งมีผู้สนใจตอบรับเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องแกรนด์พาวิลเลี่ยน  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอน โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยว่า การอบรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมนโยบายด้าน People การส่งมอบคุณค่าแก่ประชาคม ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนการบริการวิชาการ (Academic Service Transformation) เพื่อส่งเสริมการบริการวิชาการสู่สังคม ตามบทบาทหน้าที่ “การอุทิศเพื่อชุมชนและสังคม”ด้วยการเน้นการบริการวิชาการด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกัน (Creating Shared Value : CSV) โดยปลูกฝังและยกระดับจิตสำนึกในการรับใช้ปวงชนในหมู่ประชาคมมหาวิทยาลัยและความร่วมมือร่วมใจของประชาคมในการให้บริการสังคม ใช้ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพลังความมุ่งมั่นและความเชี่ยวชาญของบุคลากรและนักศึกษา ในการสร้างให้เกิดคุณค่าร่วมกับชุมชนระดับต่างๆ ในการแก้ปัญหาและนำพาสังคม

“สถานการณ์การระบาดของโรควิด- 19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโลก โดยเฉพาะประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะระบบเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการและพนักงานจำนวนมาก ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ ทั้งการหยุดงานชั่วคราว ลดจำนวนพนักงาน หรือ ปิดกิจการ จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดบริการด้านสถานที่สัมมนา ประชุม โรงแรมที่พัก ผู้ขับรถแท็กซี่ ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ได้รับผลกระทบอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงมุ่งช่วยผู้ประกอบการ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ให้บริการวิชาการตามองค์ความรู้ที่หน่วยงานมีอยู่ โดยกองสื่อสารองค์กร มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร การผลิตสื่อในด้านต่างๆ  จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเสริมทักษะด้านการผลิต คอนเทนต์ การเป็นยูทูบเบอร์ ส่งเสริมการสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ช่วยเหลือชุมชนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น 95 ชุมชน และเครือข่ายวิทยุชุมชน ค่ะเครือข่ายชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ผ่านช่วงวิกฤตในสถานการณ์การระบาดโควิด – 19 ไปอย่างราบรื่นและสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอย่างยั่งยืน”

            คุณเสกสรร  เทิดสิริภัทร เจ้าของช่อง เสกสรร ปั้น Youtube  ได้บรรยายพิเศษเรื่อง การส้รางรายได้จากยูทูบ มีเนื้อหาประกอบด้วย  การวางกลยุทธ์เตรียมเนื้อหาทำวิดีโอ รูปแบบวีดีโอที่ช่วยเพิ่มยอดขาย Workshop ฝึกใช้อุปกรณ์ทำวิดีโอ ฝึกถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพ ตัดต่อวิดีโอด้วยสมาร์ทโฟน  ปรับแต่งช่องยูทูบแบบมืออาชีพ พร้อมทั้งฝากแง่คิดสำหรับผู้เริ่มต้นทำยูทูบว่า

“การเริ่มต้นยูทูบ จะเจอเสียงวิจารณ์จากผู้อื่นมากมาย แต่เชื่อว่ามันทำได้จริงให้เชื่อมั่นในตัวเอง ที่จะสร้างยอดขาย สร้างรายได้ได้จริง ถึงตอนนั้นนอกจากจะสร้างรายได้อย่างมหาศาลแล้ว ยังภาคภูมิใจในตัวเอง ขอให้ทุกท่านมุ่งมั่น เชื่อมั่นตนเอง ทุกคนทำได้”

Scroll to Top