รองอธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เร่งเพิ่มศักยภาพหมอตำแย หลังพบสถิติการคลอดที่บ้านปีละ 50-100 คน เพื่อส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ

สำนักข่าว : thaitodaynews

URL : www.thaitodaynews.live

วันที่เผยแพร่ : 24 มีนาคม 2564

นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย นพ.สุรพันธ์ แสงสว่าง ผู้อำนวยการ ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลลำพูน รศ.ดร.วงศา เลาหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะเยี่ยมเสริมพลัง ลงพื้นที่ ณ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อนิเทศน์ติดตามผลการดำเนินงาน และร่วมเรียนรู้งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

จากการลงพื้นที่พบว่าโรงพยาบาลแม่สะเรียงได้พัฒนาระบบบริการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอที่เข้มแข็งภายใต้บริบทที่เป็นเอกลักษณ์ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มชาติพันธุ์และชายขอบ ซึ่งเป็นประชากรราวร้อยละ 60 ของประชากรในพื้นที่ และข้อจำกัดด้านการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ยังมีการคลอดที่บ้านโดยผดุงครรภ์โบราณ ดังนั้นคณะเยี่ยมเสริมพลังได้อภิปรายถึงแนวทางการแก้ปัญหาเพิ่มเติมกับพื้นที่และการสนับสนุนทั้งเครื่องมือและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพและถ้วนหน้า (Safe Birth for All) ด้วยความร่วมมือของกรมอนามัย กับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)

นพ.สราวุฒิ บุญสุข กล่าวว่า ชื่นชมทีมงานเครือข่ายโรงพยาบาลแม่สะเรียง ที่ทำงานเชิงรุกส่งเสริมสุขภาพได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะเเม่และเด็กที่นี่ยังพบการคลอดที่บ้านปีละ 50-100 คน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยหมอตำแย ดูแลผู้ป่วยเชิงรุก เนื่องจากภาพลักษณะภูมิประเทศ มีการจัดการเชิงระบบร่วมกับเครือข่าย เบื้องต้นได้มอบชุดทำคลอดสำหรับหมอตำแย ชุดความรอบรู้กับประชาชนและจัดการอบรมเบื้องต้นให้กับผู้ร่วมทำคลอด และมอบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งจัดเตรียมโปรแกรมการคลอดที่ปลอดภัยในบ้าน/การวางระบบเพื่อการลดอัตราการตายของมารดาเป็นแนวทางเบื้องต้นที่จะสนับสนุนต่อไป

Scroll to Top