หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระหว่างประเทศ

สำนักข่าว : mfocusnews

URL :  https://mfocusnews.com/archives/18279/

วันที่เผยแพร่ : 22 มี.ค. 2564

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ระหว่างประเทศ

          รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลาง) เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรนานาชาติ Master of Science Program In International Technology and innovation Management (International Program,Multidisciplinary Curriculum) ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนทั้งหมด

โดยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี ศ. ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  ผศ.ดร.สมเกียรติ ศรีจารนัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.พรเทพ ถนนแก้ว คณบดีคณะเทคโนโลยี  และ ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมลงนาม พร้อมด้วย รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์จำนวนมากมาร่วมเป็นเกียรติในพิธี   ณ  ห้องประชุม 5 ชั้น 3 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวในพิธีลงนาม ว่า ผมเชื่อว่าหลักสูตรนี้จะสร้างบัณฑิตที่ออกไปทำประโยชน์ให้กับโครงการทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี และจะเป็นหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งต้องขอบคุณที่ริเริ่มจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาร่วมมือกัน

สำหรับการเปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) หลักสูตรนานาชาติ เกิดขึ้นด้วยการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพ มีความพร้อมและมีคุณภาพ เหมาะที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการที่จะผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับทิศทางเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยตามยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้กำหนดเป้าประสงค์ของเสาหลักที่สอง (การเป็นเลิศทางศิลปวิทยาการ) ซึ่งจะเน้นการเป็นผู้ประกอบการและแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การบริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยอาศัยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ เพื่อสร้างมุมมองใหม่ให้กับธุรกิจ การที่มหาบัณฑิตมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษยังส่งผลให้มีโอกาสก้าวหน้าในสังคมและธุรกิจได้สูงขึ้น และการที่หลักสูตรกำหนดให้ต้องทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระในหัวข้อที่เกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างประเทศ  ยังเป็นการส่งเสริมให้บัณฑิตเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านทางกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความริเริ่มสร้างสรรค์ และการนำมาประยุกต์ใช้อีกด้วย

Scroll to Top