มข.จัดสัมมนา กำหนดกลยุทธ์การบริหารให้สอดคล้องสภาวการณ์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

……………เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564  กองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการสัมมนา “การจัดทำกลยุทธ์การบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2564  โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อธิการบดี  รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี ผู้อำนวยการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง (คณะ/วิทยาลัย/สำนัก) ผู้อำนวยการกองสังกัดสำนักงานอธิการบดี  บุคลากรกองยุทธศาสตร์  จำนวน 95 คน  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

……………รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  กล่าวว่า  “มหาวิทยาลัยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2563 – 2566 เพื่อใช้เป็นแผนในการบริหารและพัฒนา ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในช่วง 4 ปี  ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำของโลก” (A World-Leading Research and Development University) บทบาทหน้าที่ “อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม” (Social Devotion) ยุทธศาสตร์ “เสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง” (Striving for progress and sustainability by managing changes) เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขปัญหาและจุดอ่อนที่สำคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อรักษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด ประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมาได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  Covid-19) ซี่งได้สร้างผลกระทบอย่างมหาศาล มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีการปรับกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สามารถดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ข้อจำกัดต่าง ๆ”

……………“การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการสัมมนาเพื่อกำหนดกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และฟังการบรรยายในเรื่องแนวทางการปรับแผน การเชื่อมโยงตัวชี้วัดและแผนทรัพยากรบุคคล (Strategic plan and Deployment) รวมถึงการกำหนดเครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ (Excellence execution)  เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการกำหนดยุทธ์การบริหารในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างเต็มที่ ขอขอบคุณ นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล วิทยากร ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร” อธิการบดีกล่าวในที่สุด

……………จากนั้น  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”  ต่อด้วยการนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในช่วงปีที่ผ่านมา โดย  ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  การสัมมนาในครั้งนี้  มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นพ.สิทธิศักดิ์   พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง “แนวทางการปรับแผน การเชื่อมโยงตัวชี้วัด และแผนทรัพยากรบุคคล (Strategic plan and Deployment)  โดยมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาอย่างกว้างขวาง  และในวันที่ 27 มีนาคม 2564 บรรยายในหัวข้อเรื่อง “เครื่องมือในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพ (Excellence execution)”  พร้อมกับเป็นวิทยากรในการแบ่งกลุ่มย่อย

……………การสัมมนาในครั้งนี้  เป็นการทบทวน ปรับปรุง กำหนดกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน  โดยการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการปรับแผน การเชื่อมโยงตัวชี้วัด รวมถึงการพัฒนาแผนทรัพยากรบุคคล ของผู้เข้าร่วมสัมมนา  โดยผลสรุปของการสัมมนา จะเป็นกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเซื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างแท้จริง

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู

ภาพ  :   ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

Scroll to Top