คณะวิศวกรรมศาสตร์ TOP10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติด TOP10 สถาบันการศึกษาของรัฐด้านวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยสถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER) ซึ่งมี บริษัท อัพบีน จำกัด เป็นผู้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 7,720 คน (สำรวจทางออนไลน์)  ซึ่งการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2563  ทั้งนี้  TER ได้รวบรวมผลการจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย อาทิเช่น มหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม The Most Popular Universities in Thailand ซึ่งมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้

      1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ เก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์
      2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฎ เก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมีนาคม – ธันวาคม และประกาศผลการโหวตในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ของทุกปี)  ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี
รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี

      รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดี กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงเป็น TOP 10 ของมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากการสำรวจความเห็นของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 7,720 คน ตามโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม 2020 ของสถาบันการจัดอันดับด้านการศึกษา TER : Thailand Education Ranking ขอบคุณทุกท่านที่นึกถึงและชื่นชอบ นิยมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรามาตลอดเวลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะมุ่งมั่นสร้างวิศวกรคุณภาพ สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกไปรับใช้สังคมต่อไป

Faculty of Engineering is ranked among the TOP 10 Engineering Institutions of the State Universities in Thailand

https://www.kku.ac.th/10223


Scroll to Top