คณะแพทยศาสตร์ มข.มุ่งเป้า 15 ปี ยกระดับ รร.แพทย์ชั้นนำระดับโลก มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมิตรภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าพบปะเยี่ยมเยือนผู้บริหารและบุคลาการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานผลการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศในปี 2563 ด้านประชาคม (People) ด้านระบบนิเวศของมหาวิทยาลัย (Ecological) และด้านจิตวิญญาณความเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น (Spiritual)

รศ.นพ.อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังคงขับเคลื่อนแผนพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและมวลมนุษยชาติ ไม่ว่าจะเป็นด้านการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์ การจัดระบบนิเวศน์เพื่อความสุขของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มาใช้บริการให้เกิดความพึงพอใจ และสามารถก่อให้เกิดรายได้สร้างมูลค่าเพิ่ม หลังพบว่ามีผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาน้อยลง จากวิกฤติโควิด 19 ทำให้คณะแพทยศาสตร์ซึ่งถือเป็นหน่วยงานที่ทำรายได้หลักของมหาวิทยาลัยมีรายได้ลดลงอยู่ที่ 6 พันล้านบาทต่อปี ประกอบกับเรื่องงบประมาณอุดหนุนผลิตนักศึกษาโรงแพทย์อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุน จึงทำให้ต้องเร่งเปิดศูนย์บริการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรมากขึ้นทั้งในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่นศูนย์บริการปลูกถ่ายหัวใจ และการผ่าตัดแปลงเพศ ตลอดจนการเปิดศูนย์บริการดูแลสุขภาพให้มีความใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดจนการนำเอาระบบเทคโนโลยี AI in health care มาช่วยเสริมด้านการบริการสุขภาพผู้ป่วยให้ทันสมัยมากขึ้นเพื่อยกระดับการเป็น Smart hospital พร้อมส่งเสริมด้านงานวิจัยให้เป็น hospital center หรือ Srinagarind Hospital Research สอดคล้องยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ก้าวสู่เป้าหมายการจัดอับดับของคณะแพทย์ให้สูงขึ้น โดยปีที่แล้วอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศ อันดับ 165 ของเอเชีย และอันดับที่ 800 – 1000 ของโลก  พร้อมเชื่อมันว่าหากขับเคลื่อนตามแผนพัฒนา 15 ปีต่อจากนี้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะสามารถก้าวผ่านเป็นโรงเรียนแพทย์ระดับโลกที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

ขณะที่รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะแพทย์ศาสตร์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความน่าสนใจและพร้อมให้การสนับสนุน เพราะหากสามารถทำได้ ถือเป็นการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีคุณค่าต่อสังคมและมวลมนุษยชาติได้

ภาพข่าว : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top