ละครเวที “ลัดดาจ๋า” เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับแคนละคร ได้จัดโครงการละครเวทีและนิทรรศการเปิดบ้านสืบสานพระราชดำริ ละครเวทีเรื่อง ลัดดาจ๋า The village 3 ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2564 ณ โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมเสริมทักษะความมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และจัดนิทรรศการผลงานชมรมให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ละครเวที เรื่อง ลัดดาจ๋า The village 3 ได้จัดการแสดงรอบปฐมทัศน์ไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ คณบดี คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิดว่า “ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้สนับสนุนด้วยการเปิดให้ใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำไปสู่การสร้างความร่วมมือร่วมใจและเป็นพลังขับเคลื่อนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพของตนเองประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานและเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 

รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี ได้กล่าวชื่นชมต่อชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่นสำหรับความร่วมมือ ความช่วยเหลือ และสนับสนุนโครงการละครเวทีและนิทรรศการเปิดบ้านสืบสานพระราชดำริอันจะก่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานเป็นทีมเสริมทักษะความมั่นใจในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเพิ่มพูนประสบการณ์ ศักยภาพด้านการแสดงและกระบวนการผลิตละครเวทีอีกทั้งยังเป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของ ชมรมอนุรักษ์ฯให้เป็นที่ประจักษ์แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย ทั้งนี้ละครเวทีเรื่อง ลัดดาจ๋า The village 3 จะเปิดแสดงทั้งหมด 8 รอบ ระหว่างวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2564  โรงละครคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ  KKU CAN DRAMA 

ข่าว/ภาพ : ภาวดี มาพันธ์ 

Scroll to Top