คณะนิติศาสตร์ มข. แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

             เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ  รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศ.พญ. ผิวพรรณ มาลีวงษ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรักษาความปลอดภัย   อาจารย์ณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ   ดร. กิตติสันต์ ศรีรักษา  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และ นางสาวสุนิภา ไสวเงิน   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  พร้อมด้วยทีมงานจาก กองยุทธศาสตร์ และงานเลขานุการผู้บริหาร  บรรยากาศเริ่มขึ้นด้วยการที่ รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล กล่าวถึงวัตถุประสงค์การเดินทางมาพบปะแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นจากการทำงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา กับคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์  จากนั้น ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอการบริหารงานและผลงานในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมาของคณะนิติศาสตร์ ต่ออธิการบดีและคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในช่วงสุดท้ายมีการตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  ซึ่งตลอดการหารือมีการถ่ายทอดผ่านโปรแกรม Zoom  Meeting เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังด้วย

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

             รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  การลงมาพบปะแลกเปลี่ยนกับคณะผู้บริหารของคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ในครั้งนี้สืบเนื่องจากการปีที่ผ่านมา ที่ได้มีการลงพื้นที่มาแล้ว ประกอบกับนโยบายการบริหารราชการที่ให้ผู้บริหารองค์กรต้องทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามการบริหารงานของหัวหน้าส่วนงานต่างๆ  ซึ่งคณะวิชาต่างๆ นั้นมีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้นความสำเร็จของคณะจึงเปรียบเสมือนความสำเร็จของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนภารกิจในด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยจะไม่ปล่อยให้คณะทำงานอย่างโดดเดี่ยว การมาวันนี้จึงเป็นการมาเพื่อรับฟังข้อมูลจากคนทำงานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยก็จะนำไปปรับเพื่อการพัฒนาและช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะต่อไป

ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

            จากนั้น  ผศ.กิตติบดี  ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์  กล่าวว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการวางตำแหน่งทางสังคมไว้คือ เราเป็น “แหล่งบ่มเพาะประชาธิปไตย”  เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้นำเสนอผลการผลการปฏิบัติงานของคณะในรอบ 1 ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ปรับรูปแบบการเรียนการสอน จาก Lecture Based Learning  สู่ Active Based Learning  มุ่งสู่โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม  สนองนโยบาย  Trans formative Leaning  ประกอบด้วย    1. Academic  Classroom  การเรียนรู้ด้านวิชาการ 1 รายวิชา มีการจัดให้มีอาจารย์ผู้สอน 3 ท่าน โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักกฎหมาย การนำกฎหมายมาปรับใช้ การเรียนรู้กฎหมายใหม่ๆ  2.Intensive Classroom  มีการสรุปความรู้ในรายวิชา เป็นการเน้นย้ำว่ากฎหมายนี้มีความสำคัญอย่างไร  3. Dialogue  Classroom  มีการถกแถลงการอภิปรายในชั้นเรียน 4. Evaluation การประเมินผลการเรียนในรูปแบบใหม่  การออกแบบกฎหมาย และ การเผยแพร่กฎหมาย

           ด้วยวิสัยทัศน์ ทางด้านการบริหาร คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าต่อว่า จากการ Disruptionของเทคโนโลยี ทำให้การเรียนการสอนทางด้านนิติศาสตร์ต้องปรับตัว ปัจจุบันคณะได้พัฒนาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต +1 คือเรียนหลักสูตรอื่นแล้วได้ปริญญาทางด้านกฎหมายด้วย  ที่มีการดำเนินการไปแล้ว คือร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการออกแบบหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ เช่น หลักสูตร PDPA หลักสูตร Law and Digital Technology  และหลักสูตรอบรมความรู้ด้าน Network Security  ซึ่งทำร่วมกับ G-Able บริษัทชั้นนำผู้พัฒนาให้บริการด้านระบบ IT และ Digital  หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก กศป. แล้ว) โดยทำร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง  การทำหลักสูตร Pre Degree ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นต้น


             นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่น สาขาบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2563 และ อันดับ 3 สาขานิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม (The Most Popular Universities in Thailand 2020)     หลังจากการนำเสนอของ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จบลง ได้มีการตอบข้อซักถาม เสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม ที่เป็นประโยชน์ต่อพัฒนาการดำเนินงานของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่าง คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ด้วยความเป็นมิตรไมตรี สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานเป็นทีมเวิร์ค  ในการลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะลงไปเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ข่าวโดย : ชุตินันท์ พันธ์จรุง
ภาพโดย : พรทิพย์ คำดี และ ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์

 

Scroll to Top