12 นักศึกษาแพทย์ มข. สร้างชื่อ คว้ารางวัลวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ จาก SIMPIC 2021

      นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ” The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” (SIMPIC 2021) เป็นงานแข่งขันตอบปัญหาจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์ระดับนานาชาติ  จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่  14 มีนาคม 2564

    การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางการแพทย์ระดับนานาชาติ ” The Siriraj International Medical Microbiology Parasitology and Immunology Competition” (SIMPIC 2021)  มีรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบทีม ทีมละ 4 คน โดยแข่งขันแบบออนไลน์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งนักศึกษาร่วมการแข่งขัน จำนวน 3 ทีม  ประกอบด้วย

1.ทีมKKU 01

 • นศ.พ. ยศวีร์  ลีสุรพงศ์    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. พีรยา ยุวดีนิเวศ    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. สุวิจักขณ์ วัฒนโชติวิชช์     นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. สุวิจักษณ์ อาจคงหาญ      นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

2.ทีม KKU 02

 • นศ.พ. พัชรพล สุวรรณเขต   นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. จิตริน จันทร์วิเมลือง          นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. ธนาคม พันธุ์สีเลา             นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
 • นศ.พ. ภัทรนันท์ ศรศิลป์  นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

3.ทีม KKU 03

 • นศ.พ. พงศ์พล พรหมดวง            นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 • นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฏ  นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 • นศ.พ. ธนรัชต์ ปฏิญญาศักดิกุล    นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
 • นศ.พ. สิทธา สุนทราวาณิชกูล      นักศึกษาแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

    ทั้ง 3 ทีม สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบที่ 2 ใน 80 ทีม  และสามารถเอาชนะผู้แข่ง่ขันเข้าสู่รอบสุดท้าย  ได้เป็นตัวแทนนักศึกษาแพทย์จากประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับ 7 ทีมจากต่างประเทศ โดยผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1   ทีม KKU02

รางวัลลำดับที่ 4      ทีม KKU03

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม   เหรียญทอง  

นศ.พ. สิทธา      สุนทราวาณิชกูล

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญเงิน

นศ.พ. พงศ์พล   พรหมดวง

รางวัลคะแนนผู้แข่งขันรายบุคคลยอดเยี่ยม เหรียญบรอนซ์  

นศ.พ. พัชรพล    สุวรรณเขต

นศ.พ.คุณากร ทิวากรกฎ

    นศ.พ.คุณากร   ทิวากรกฎ  กล่าวว่า  “รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ นักศึกษาทุกๆ คนทุกทีมต่างทุ่มเทใจ ตั้งใจศึกษาข้อมูลทั้งในบทเรียนและนอกบทเรียน  และช่วยกันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่มีในปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นโรคระบาดใหม่ที่ต้องศึกษาข้อมูลจากทั้งในและต่างประเทศ  ดังนั้น สมาชิกทุกคนในทีมจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แข่งขันตอบปัญหาและคว้ารางวัลมาให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมภาคภูมิใจ  และรางวัลเหล่านี้จะไม่สามารถคว้ามาได้หากไม่ได้รับความความอนุเคราะห์จากคณาจารย์  ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่เสียสละเวลา และทุ่มเทแรงกายแรงใจในการเตรียมความพร้อมให้พวกเราทุกๆ คนครับ”

 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top