การประชุมพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) โครงการ PISAI Project

ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2564 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ และ ศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน และผู้ประสานงานโครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative : PISAI  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม Final PISAI  Project Meeting   ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการนี้ ศ.ดร ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกภาคีเครือข่ายภายใต้โครงการ PISAI และผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ ด้วย ทั้งที่เข้าร่วม ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าร่วมประชุมด้วยระบบ On-line

รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ รศ.ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าสาขาวิชาพืชสวน และผู้ประสานงานโครงการ PISAI มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การประชุม โครงการ Participatory and Integrative Support for Agricultural Initiative หรือ โครงการ PISAI  เป็นการโครงการที่ดำเนินงานโดยมุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญาระดับปริญญาโท (Double Degree Master’s Program, DDMP) ระหว่าง 4 มหาวิทยาลัยทางด้านการเกษตรชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีสถาบันการศึกษาในประเทศยุโรปร่วมเป็น partner สนับสนุนการสอนใน Module ต่างๆ ประกอบด้วย Montpellier SupAgro ประเทศฝรั่งเศส University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก Czech University of Life Science Prague สาธารณรัฐเชค University of Helsinki ประเทศฟินแลนด์ และ European Alliance of Agricultural Knowledge for Development (AGRINATURA) โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2560 และจะสิ้นสุดในวันที่ 14 เมษายน 2564

ผศ.ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและการต่างประเทศ

กิจกรรมของการประชุมปิดโครงการฯครั้งนี้ ประกอบด้วย การสะท้อนผลการดำเนินงาน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนในฐานะผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนการสะท้อนผลจากนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทนานิพนธ์ การจัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) สรุปกิจกรรมและรายงานตัวชี้วัดฯ ตลอดจนร่วมหารือ การดำเนินงานหลักสูตรร่วมที่พัฒนาขึ้นจากโครงการ PISAI ให้มีความต่อเนื่องโดยมีแนวทางการบริหารที่ชัดเจนในอนาคต อีกทั้ง ได้เรียนเชิญสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรที่ไม่ใช่เครือข่ายภาคีโครงการ PISAI  เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย เพื่อขยายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรร่วมสองปริญญา ไปยังสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทย

อันจะนำไปสู่การดำเนินงานที่มีความยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในด้านการเกษตรทั้งด้านความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง และการทำงานของนักศึกษาที่สามารถสนับสนุนการเกษตรขององค์การต่างๆ และการพัฒนาในอนาคต

ภาพ/ข่าว: ผศ.ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี และ Facebook : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Meeting on the joint Double Degree Program under PISAI Project

https://www.kku.ac.th/10181

Scroll to Top