“โครงการ U2T มข.” ชูโมเดล แหล่งท่องเที่ยวครบวงจร ในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย

นางสาวศรัญญา อินทะผิว ระบุว่า ช่วงระหว่างวันที่ 8 – 9  มีนาคม  2564 ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมทีมงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ภายใต้ “โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบุรณาการ” ในเขตพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ,เกษตร,วัฒนธรรมประเพณี และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รวมไปถึงด้านการให้บริการภายในตำบล เช่น ที่พัก ,ร้านอาหาร,ตลอดจนคลินิกรักษาโรคทั่วไป  โดยเฉพาะ KROO NEUNG FRAMSCHOOL (ครูหนึ่งฟาร์มสกูล) ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในหมู่บ้านคกเลา ที่เตรียมกำลังจะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ นอกจากนี้ยังลงพื้นที่สำรวจแปลงมะม่วงคุณภาพตัวอย่างของนายพนม นันทะคำ และแปลงมะม่วงคุณภาพดีของเกษตรกรในพื้นที่บ้านบุฮม จำนวน 11 แห่ง เพื่อหาข้อมูล HAB ระดับครัวเรือนของเจ้าของแปลงมะม่วง , Checklist ขั้นตอนการปลูกประม่วง ตามหลักคุณภาพ GAP , เกณฑ์การวัดเกรดมะม่วงคุณภาพและการรับซื้อมะม่วงภายในตำบล ก่อนจะรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอประเด็น Quick Win หรือโครงการที่เป็นประโยชน์ เห็นเป็นรูปธรรม ภายใต้การกำกับดูแลจากภาครัฐ สำหรับการลงพื้นที่ของคณะทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบุรณาการ ในเขตพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ในครั้งนี้ ถือการปฏิบัติงานในโครงการ ระยะเวลา 1เดือนที่ผ่านมา คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมได้เร่งดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแบ่งภาระหน้าที่การปฏิบัติงานของทีมงานในช่วงต่อไปของโครงการ เพื่อช่วยกันผลักดันส่งเสริมให้เกิดโปรแกรมหรือจัดทริปการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top