มข. เปิดบ้านต้อนรับ เยาวชนชายแดนภาคใต้สัญจร หนุนสร้างความรู้ด้าน Smart Learning

       (15 มี.ค. 64) ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย คุณรุ่งทิพย์ สารวงษ์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด้านพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร กรรมการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากโครงการ “เยาวชนสัญจร สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมสานฝัน สร้างอนาคตสู่สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม Meeting Room 5 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)
       กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและแนะแนวทางการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดทางภาคใต้ เพื่อให้เยาวชนสามารถที่จะวางแผนอนาคตได้อย่างเป็นระบบ อันจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในอาชีพ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและสร้างสันติสุขให้กับถิ่นฐานบ้านเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปในอนาคต
ข่าว : ปางทิพญ์
ภาพ : พรสุดา
Scroll to Top