ครม. ติดตามโครงการการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำนักข่าว : สำนักข่าวประชาสัมพันธ์

URL :  https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210309181131965

วันที่เผยแพร่ : 9 มีนาคม 2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในโครงการพัฒนาระบบสื่อสารสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขระดับกระทรวงและระดับเขตสุขภาพเป็น Smart EOC เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรอบวงเงินกว่า 89 ล้านบาท เพื่อสร้างระบบส่งสาร สั่งการหน่วยงานเครือข่ายให้มีเสถียรภาพและใช้ทรัพยากรเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน รวมถึงโครงการภายใต้แผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 20 โครงการ กรอบวงเงิน 665  ล้านบาท อาทิ โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อรองรับการระบาดของโควิด-19 ในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีโครงการด้านวิจัย จำนวน 3 โครงการ กรอบวงเงินกว่า 44 ล้านบาท  ได้แก่ โครงการการขยายผลจากเทคโนโลยีผลิตน้ำยาสกัด RNA เพื่อการตรวจโรคโควิด-19 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และโครงการแบตเตอรี่สำหรับ PAPR และแบตเตอรี่ทดแทนสำหรับอุปกรณ์การแพทย์เคลื่อนที่ โครงการการผลิตชั้นกรองหน้ากาก N95 โดยอาศัยสมบัติทริโบอิเล็กทริกของเส้นใยนาโนธรรมชาติและนาโนซิลเวอร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top