KKBS เปิดบ้านแบบออนไลน์ จุดประกายฝันสู่รั้ว มข.


เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมเปิดบ้านในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2021 New Normal โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education Transformation) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น” ต่อด้วยการบรรยายพิเศษจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์ด้านการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ (Education Transformation)”


สำหรับกิจกรรม KKBS OPEN HOUSE 2021 New Normal ประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “หลักสูตรและการสมัครเข้าศึกษาต่อที่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี การนำเสนอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล โดยประธานหลักสูตรผู้ประกอบการดิจิทัล โดยดร.กัมปนาท ศิริโยธา ประธานหลักสูตร กิจกรรมแชร์ประสบการณ์อายุน้อยร้อยล้าน โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าของคณะฯ ปิดท้ายด้วย กิจกรรมแนะนำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาไทย และ English section)

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่งานรับเข้าศึกษาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น facebook.com/KKUAdmissionsOfficial  Email: admissions@kku.ac.th โทร. 09-5671-6259, 09-5669-4704, 0-4320-2660 หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชีโทรศัพท์ 08-9711-1619, 0-4320-2401 ต่อ 48008, 48009 ส่วนผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาและคุณสมบัติการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย https://gs.kku.ac.th หรือ ภารกิจบริการการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมข. โทรศัพท์ 0-4320-2401 ต่อ 48022 หรือ 48010

KKBS OPEN HOUSE 2021 (ช่วงที่ 1 )
เวลา 08.30 – 12.00 น. รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/484xkUB2rp
KKBS OPEN HOUSE 2021 (ช่วงที่ 2 )
เวลา 13.30-17.30 น. รับชมย้อนหลังได้ที่ https://fb.watch/49fN4I6vel

วรัญญู ดอนเหนือ : ภาพ/ข่าว

Scroll to Top