พิธีมอบรางวัลโครงการ Lighting Design Creative for 9th Anniversary Ton Tann Green Market

วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1113 งานบริหารและธุรการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการมอบรางวัลในโครงการ Lighting Design Creative for 9th Anniversary Ton Tann Green Market โดยมีผู้แทน จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผศ.พรสวัสดิ์  พิริยะศรัทธา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน และในส่วนผู้แทนจากตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น คุณณิชกานต์ พัฒนพีระเดช  ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตลาดต้นตาล ได้เข้าร่วมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษา โดยมีนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 8 คน

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการออกแบบ และนำเสนอ Lighting Design Creative ในโอกาสที่ตลาดต้นตาล ครบรอบ 9 ปี ในปี 2564 โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจากหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 จำนวน 10 คน และนักศึกษาจากหลักสูตรการออกแบบบัณฑิต แขนงวิชาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน ชั้นปีที่ 3 จำนวน 24 คน  ภายใต้โครงการนี้ได้จัดให้มีที่ปรึกษาโครงการ คือ รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล  และอ.ดร.นิชากร เฮงรัศมี  ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอแนวคิดการออกแบบ โครงการได้มีกิจกรรมเริ่มต้นโดยการบูรณาการ โจทย์จากบริบทจริงของพื้นที่ เข้าใน 2 รายวิชาของ 2 หลักสูตร ได้แก่ รายวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 6 และ รายวิชาแสงสว่างสำหรับสถาปัตยกรรมภายใน มีระยะเวลาดำเนินโครงการ ทั้งหมด 4 สัปดาห์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564  และผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกติดตั้งเพื่อให้เข้าชมผลงานได้ภายในเดือนเมษายน 2564 ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสของการเรียนรู้นอกชั้นเรียนและ เพิ่มประสบการณ์การออกแบบให้กับนักศึกษาและผู้ร่วมโครงการ  สรุปผลงานที่นำเสนอแนวความคิดผ่านการพิจารณาเพื่อนำไปติดตั้งจริงภายในเดือนมีนาคมนี้จำนวน 8 ชิ้น

เรื่อง: รศ.ดร.ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล
ภาพ: จักริน เงินทอง
เผยแพร่ : กรรณภัสส์ สิริเกียรติ

Scroll to Top