คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือและปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มข. ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม) กับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2564 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น โดยสามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้               

 รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.
รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มข.

…..เมื่อวันที่ 20 – 22 มกราคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วงศา เล้าหศิริวงศ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข             โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ลงนามความร่วมมือพร้อมจัดการปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงระดับอำเภอ (การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม)  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ให้เกียรติเป็นประธานและร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 5 เดือน และสามารถโอนหน่วยกิต    เข้ามาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้  โดยมีวิทยากรและผู้เข้าอบรมเดินทางมาเข้าร่วมการโครงการพร้อมเข้าพักที่โรงแรมจำนวนประมาณ 100 คน รวมทั้งเป็นการสาธิตแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการจัดการอบรมในโรงแรมอย่างเหมาะสม มีการจัดห้องประชุม       ให้จุผู้เข้าประชุมไม่เกิน 100 คน โต๊ะประชุมนั่งห่างกันระยะ 2 เมตร  ผู้เข้าอบรมทุกคน ได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ  และสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมประชุม มีจุดบริการการใช้ Alcohol  ฆ่าเชื้อด้วย       

 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

       …..มาตรการดังกล่าวได้นำไปเป็นต้นแบบของการจัดประชุมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากสื่อโทรทัศน์ Website ของกรมอนามัย   และ Website ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทำให้มีการจัดการประชุมในโรงแรมมากขึ้น ทั้งในจังหวัดขอนแก่นและต่างจังหวัด

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย

ข้อมูล/ภาพ  :  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว  :  เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top