คณะศิลปกรรมศาสตร์ มข. เชิญร่วมรับฟังการสัมมนา ฯ พุทธศิลป์ : เหมือน ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย

เสวนาวิชาการเรื่องพุทธศิลป์ เหมือน-ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย

สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวร เชิญชวนผู้สนใจรับฟังสัมมนาวิชาการ  ด้านวัฒนธรรมศิลปกรรม และการออกแบบ ภายใต้หัวข้อเรื่อง พุทธศิลป์ : เหมือน ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย

…..สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยนเรศวร    ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาวิชาการด้านวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ ภายใต้หัวข้อเรื่อง พุทธศิลป์ : เหมือน ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย  วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.              ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานสัมมนารับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง พุทธศิลป์สุโขทัย จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต และ อดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิตและอดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย
ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิตและอดีตหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย  สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทย โดยเฉพาะศิลปะล้านนา บรรยายพิเศษเรื่อง พุทธศิลป์ล้านนา  

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยโดยเฉพาะศิลปะล้านนา
ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะไทยโดยเฉพาะศิลปะล้านนา

ดร.สุเนตร โพธิศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จาก สปป.ลาว อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ลาว บรรยายพิเศษเรื่อง พุทธศิลป์ล้านช้าง  

ดร.สุเนตร โพธิศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จาก สปป.ลาว อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ลาว
ดร.สุเนตร โพธิศาสตร์ นักประวัติศาสตร์จาก สปป.ลาว อดีตผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติลาวผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ลาว

และ การเสวนาวิชาการเรื่องพุทธศิลป์ เหมือน-ต่าง ล้านนา ล้านช้าง สุโขทัย ดำเนินรายการโดย                

รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในเขตลุ่มน้ำโขง

รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในเขตลุ่มน้ำโขง
รองศาสตราจารย์ ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะในเขตลุ่มน้ำโขง

ผู้สนใจร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนในความเหมือนต่างของพุทธศิลป์ พร้อมชมการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม                     สามารถติดตามชมในช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://kku-th.zoom.us/j/98484961543  

ภาพ : สาขาวิชาวัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข่าว : เบญจมาภรณ์  มามุข

Scroll to Top