KKU Short Video Clip : เมื่อผลของงานวิจัยผลิดอก KKU Smart Flower Farm

https://www.facebook.com/kkuthailand/posts/1297513853967990

KKU Short Video Clip : เมื่อผลของงานวิจัยผลิดอก KKU Smart Flower Farm

จากความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่รอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่ Great Place to Live คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้นำดอกมาร์กาเร็ตและดอกทานตะวันปลูกเพื่อเป็นแหล่งศึกษาพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยว โดยดอกไม้ทั้งหมดได้รับการดูแลในแบบเกษตรอัจฉริยะ KKU Smart Flower Farm ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และภริยา พร้อม ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการในยุทธศาสตร์ KKU Smart Farming ที่ผ่านกระบวนการวิจัยด้านเกษตร เพื่อพัฒนา ช่วยเหลือ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สามารถร่วมเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ได้ไปจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 64 นี้

Scroll to Top