มข.เตรียมเร่งพัฒนาสร้างสื่อบทเรียนออนไลน์โดนใจนักศึกษาเป็นสำคัญ

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมร่วมกับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ผศ.ดร.บุรินทร์ เปล่งดีสกุล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผศ.เขม เคนโคก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อหารือแนวทางการผลิต Production house หรือ บทเรียนออนไลน์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีความทันสมัยและเป็นที่สนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายที่จะพัฒนาผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์แบบเสมือนจริงทั้งในระดับคณะและมหาวิทยาลัย ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีคณะแพทยศาสตร์ ที่ถือเป็นต้นแบบ เพราะได้จัดทำสื่อบทเรียนออนไลน์แบบเสมือนจริง เช่น KKU MEDX จึงได้มอบหมายให้สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่มีความโดดเด่นของแต่ละคณะในปัจจุบัน พร้อมจัดหาทีมงานผู้ผลิต Production ที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อมาร่วมกันคิด วางแผนการออกแบบสื่อบทเรียนออนไลน์อย่างไร ให้มีความทันสมัยโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยคาดว่าจะเร่งผลิตสื่อบทเรียนออนไลน์เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยเร็ว เพื่อต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนเป็นสำคัญแล้ว ยังก่อให้เกิดการพัฒนาเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วย

ภาพข่าว : ณัฐวุฒิ เพชรประไพ

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย 

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อคัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top