คืบหน้า…มข.จ่อเปิดหลักสูตร High Speed Train Engineering เตรียมรองรับตลาดงานรถไฟความเร็วสูง

……….วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสิริคุณากร 5 ชั้น 6 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี  รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมด้วย  รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ   ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ   รศ. ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ 8 สาขาวิชาประจำคณะ นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนางสาวเนตรดาว  จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  กองการต่างประเทศ  ให้การต้อนรับ  นายเลี่ยว จวิ้น หวิน (Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ ซึ่งเข้าร่วมประชุมโครงการ High-speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ  เพื่อติดตามความคืบหน้าในความร่วมมือระหว่างประเทศในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering)  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งได้มีการเจรจาเบื้องต้นในความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเป็นต้นแบบหลักสูตรดังกล่าว

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

……….รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ได้กล่าวถึงความเป็นมาของหลักสูตรว่า  “ประเทศไทยมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพ-หนองคาย ถือเป็นเมกะโปรเจกต์เพื่อช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือที่เกิดรัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถเชื่อมโยงไทยไปสู่อาเซียนและต่อไปถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนได้  ทั้งนี้ได้ทำการก่อสร้างระยะที่ 1 คือ เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา และยังมีความคืบหน้าในการวางแผนการก่อสร้างระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย โดยคาดการณ์ว่าแล้วเสร็จในปี 2568 และสามารถใช้งานได้ภายในปี 2572”

……….อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า  “รถไฟความเร็วสูงที่กำลังจะเกิดขึ้นจะมีเส้นทางพาดผ่านระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านจังหวัดหนองคาย  จังหวัดขอนแก่น และไปจนสู่กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการสร้างศูนย์การบำรุงรักษารถไฟความเร็วสูงตั้งอยู่ภายในประเทศไทย 2 แห่ง คือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และบ้านนาทา  ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย  มหาวิทยาลัยขอนแก่นตระหนักถึงความสำคัญของการที่จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์รถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสนับสนุนความสำเร็จ และสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานดังกล่าวได้  นับเป็นการประชุมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ของการพิจารณาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ ซึ่งได้มีการเจรจาเบื้องต้นในความร่วมมือกับ Southwest Jiaotong University มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตร High Speed Train Engineering  และติดตามความก้าวหน้าและเจรจาความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University ต่อไป”

นายเลี่ยว จวิ้น หวิน (Mr.Liao Junyun) กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น

……….นายเลี่ยว จวิ้น หวิน  กล่าวว่า  “ความร่วมมือในครั้งนี้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีแล้วความก้าวหน้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถือเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก อีกทั้งเป็นประเทศที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงจนกลายเป็นชั้นนำของโลก สำหรับโครงการนี้ มิได้เกิดขึ้นเพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น ในปัจจุบันประเทศเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศมาเลเซีย ก็กำลังดำเนินการก่อสร้าง  และวางแผนการดำเนินการก่อสร้างขึ้นเช่นกัน   ซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูงเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นและผลักดันเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งยังก่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ คือ Southwest Jiaotong University โดยตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาของทางมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong ได้ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพร่วมก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศจีนด้วย  เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ทางมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้น  จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับทางประเทศจีนและมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University ในการเปิดการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและเป็นการเปิดโอกาสในการรองรับตลาดงานในอนาคต”

……….

รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

กล่าวถึงความคืบหน้าและแนวทางของการเรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์รถไฟฟ้าความเร็วสูงว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรแล้ว  ประกอบด้วยหัวหน้าภาควิชา 8 สาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน  โดยได้ร่างหลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering) ขึ้น พร้อมนำเสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนระหว่างสองประเทศ  ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ร่างขึ้นอย่างกว้างขวาง และได้มีมติร่วมกันว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะจัดประชุมในระบบ VDO Conference ร่วมกับมหาวิทยาลัย Southwest Jiaotong University  เพื่อปรึกษาหารือในรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าว ให้ได้ข้อสรุปของเนื้อหาในการเรียนของนักศึกษาภายใต้หลักสูตรต่อไป”

……….มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชา คณาจารย์มีองค์ความรู้ชัดเจน  สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศ  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ  เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิตมีผลประเมินความพึงพอใจกว่า 80%  ทั้งมีอัตราการมีงานทำและศึกษาต่อมากกว่า 80%  การจะเปิดหลักสูตร “วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง” (High Speed Train Engineering)  เป็นวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่จะผลิตบัณฑิตรองรับโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงของประเทศไทย  เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงทางด้านการค้าของประเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะดำเนินการตามแผนอย่างเป็นขั้นตอนต่อไปในเร็ว ๆ นี้

ข่าว   :    วัชรา   น้อยชมภู  /  กมลชนก จันทะโชติ นศ.ฝึกสหกิจศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพ  :    อรรถพล   ฮามพงษ์

KKU to open High-Speed Train Engineering program for the high-speed train labor market

https://www.kku.ac.th/9894

รศ. ดร.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ

 

Scroll to Top