คณะแพทยศาสตร์ จับมือกองสื่อสารองค์กร มข. เดินหน้าขับเคลื่อนด้าน PR เชิงรุก สร้าง Branding ภาพลักษณ์องค์กร สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยนางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร นางเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร นางสาววัลยา ภูงาม หัวหน้ากิจกรรม พร้อมบุคลากรทีมงานกองสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับ ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.นพ.วันชนะ สืบไวย ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการฯ ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์ คงวัฒนกุล ผู้ช่วยฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการฯ พร้อมด้วยบุคลากรทีมงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือเรื่องการจัดทำBrandingของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

นายชุมพร พารา ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การสร้าง Brandingที่ดี ต้องมีความเข้าใจจุดเด่นขององค์กร ภายใต้ความแตกต่างจากองค์กรอื่น เช่น Branding ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คือการอุทิศเพื่อสังคม จากนั้นมีการออกแบบสัญลักษณ์แทนชื่อแบรนด์ เพื่อสื่อสารให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความภาคภูมิใจให้คนในองค์กร และสื่อสารให้คนภายนอกรับรู้ จนเกิดการจดจำ นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี พร้อมทำการสื่อสารส่งมอบคุณค่าดีๆ ในทุกช่องทางอย่างต่อเนื่องและชัดเจนตรงกับกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก ขณะเดียวกันมีคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรและแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติด้วย ซึ่งกองสื่อสารองค์กร ได้ยึดรูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ได้มอบหมายภารกิจให้ทีมงานช่วยกันตรวจสอบข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ มีการประชุมทุกสัปดาห์ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบอย่างใกล้ชิด ก่อนจะแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทาง

นางณัฐสมล ธนกุลรังสฤษดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบุว่า กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความเข้มแข็งด้านการสร้างเครือข่ายและทีมงานประชาสัมพันธ์ รวมถึงการวางแผนการทำงานอย่างมีระบบ และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้กองสื่อสารองค์กร เริ่มปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น สู่ประชาคมโลกมากขึ้น ผ่านช่องทางเว็ปไซด์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อให้มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ ผศ.นพ.ชวกิจ ภูมิบุญชู รองคณบดีฝ่ายศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์กลางบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า การเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือเรื่องการจัดทำBrandingของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ ได้สร้างแนวคิดรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์องค์กรในเชิงรุกมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการมีคณะกรรมการควบคุมความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กรและแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤติ จึงเตรียมทบทวนบทบาทด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเชิงรุกมากขึ้น พร้อมพัฒนารูปแบบการสร้างBranding และช่องทางสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา ตลอดจนการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมถ่ายทอดองค์ความรู้ดีๆจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสู่สังคม สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเหมาะสมต่อไป

ภาพข่าว : ชายชาญ หล้าดา

ข่าว : บรรจง เศษวิสัย

Scroll to Top