อธิการบดี มข. แสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2562 ทุกท่าน ด้านการทำงาน ความรู้และทักษะ มั่นใจว่าท่านได้รับการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีแล้ว ในด้านชีวิตจริงของการทำงานกับสังคมภายนอก เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากความรู้ทักษะต่าง ๆ ยังมีเรื่องของวินัยการทำงานและความอดทนจึงจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จ ในการทำงานทุกวันนี้ความรู้และเทคโนโลยีนั้นมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและบัณฑิตทุกท่านจะต้องติดตาม มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการรวมทั้งทักษะใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เช่นกัน เราได้มีการเตรียมการสำหรับที่จะพัฒนาต่อยอดความรู้ให้ท่านที่ทันสมัยและทักษะใหม่ ๆ อยู่เสมอ ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ทุกคนได้ประสบผลสำเร็จในเส้นทางการทำงานให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 7,998 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 290 คน ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 149 คน ปริญญาโท 1,172 คน และ ปริญญาตรี 6,387 คน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

การนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top