สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พื้นที่ อ.ภูผาม่าน

           สำนักบริการวิชาการ ปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลวังสะวาบ ตำบลนาฝาย ตำบลโนนคอม และตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานปฐมนิเทศผู้รับจ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ในพื้นที่ตำบลวังสะวาบ ตำบลนาฝาย ตำบลโนนคอม และตำบลห้วยม่วง อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในองค์กรปกครองท้องถิ่นให้การต้อนรับ
            ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า “การจ้างงานในโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี จำนวน 5 คน นักศึกษา 10 คน และ ประชาชน จำนวน 5 คน รวม 20 คน การทำงานจะแบ่งเป็น 1) การวิเคราะห์ข้อมูล โดยบัณฑิตจบใหม่ 1 คน และนักศึกษาอีก 2 คน 2) ข้อมูล/ติดตาม/เฝ้าระวัง COVID ประกอบด้วย บัณฑิต 1 คน และประชาชน 2 คน 3) Digitalizing Government Data โดยบัณฑิตจบใหม่ 2 คน ทำงานร่วมกับ ก.พ.ร. 4) ดำเนินกิจกรรม/โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบล ประกอบด้วย บัณฑิต 2 คน นักศึกษา 2 คน และประชาชน 1 คน 5) พัฒนาทักษะอาชีพใหม่ ประกอบด้วย บัณฑิตจบใหม่ 2 คน นักศึกษา และประชาชน ประเภทละ 1 คน และ 6) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ทั้งนี้ให้ทำงานเป็นทีม มีความเอื้อเฟื้อ และช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะการอบรมหลักสูตรออนไลน์ 4 หลักสูตร ประกอบด้วย 1) Social Literacy 2) Digital Literacy 3) English Literacy และ 4) Entrepreneur Literacy”
ผู้ประสานงานพื้นที่ได้สรุปกระบวนการในการทำงานว่า “1) วันเริ่มปฏิบัติงาน คือ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2) ไม่ต้องลงเวลาปฏิบัติงาน 3) กรณีลาออก ต้องแจ้งภายใน 7-10 วัน 4) ให้อบรมออนไลน์ 4 หลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรที่ 4 ต้องให้ผ่านภายในเดือน มีนาคม 2564 5) จัดทำรายงานและส่งมอบงานทุกวันที่ 20 ของเดือน จะได้รับค่าจ้างไม่เกินวันที่ 2 ของเดือนถัดไป”
จากนั้นถ่ายภาพร่วมกัน

Scroll to Top