KKU Transformation ตอนระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานดิจิทัล

มข.แนะการใช้ระบบการเดินทางไปปฏิบัติงานด้วยระบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ลดการใช้กระดาษ

Scroll to Top