สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการคณะ อบรมระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (REQ)

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ขอเรียนเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่งานบริการคณะ อบรมระบบยื่นคำร้องออนไลน์ (REQ) ณ ห้องประชุมสุกิจจา จันทะชุม ชั้น 2 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และการอบรมทางไกลผ่านสื่อระบบ Zoom วันจันทร์ที่ 8 ก.พ. 64 สำหรับเจ้าหน้าที่งานบริการคณะ และ วันอังคารที่ 9 ก.พ. 64 สำหรับอาจารย์ ” รายละเอียดดังไฟล์แนบ

Scroll to Top