อ.สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ คณะสหวิทยาการ ได้รับรางวัล TOP Paper Award จากบทความวิจัย

คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วัฒนกูล ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่ได้รับรางวัล TOP Paper Award จากบทความวิจัย “ANALYSIS OF THE PROCESSED PINEAPPLE EXPORT COMPETITIVENESS OF THAILAND”จากการประชุมวิชาการนานาชาติระบบออนไลน์ ในงาน The Ninth International conference on Advancement of Development adminitration 2020-Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020-SSIS) ซึ่งมีบทความผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเพียง 5 บทความ

นำเสนอข่าวโดย : อนิรุต สุทธินันท์

Scroll to Top