อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยประจำปี 2564 (2021)

สำนักข่าว: เด็กดี

URL: https://www.dek-d.com/board/view/4003996

วันที่เผยแพร่: 22 ม.ค. 2564

การจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทยในปีนี้ ซึ่งจัดโดย แควกเควเรลลี ไซมอนด์ส หรือ British Quacquarelli Symonds (QS) เป็นบริษัทจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่ง มีการจัดอันดับครอบคลุมในหลายมิติ โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับคือ

1.ชื่อเสียงทางวิชาการ (30 เปอร์เซนต์) เป้าหมายของตัวชี้วัดนี้เพื่อจะบอกว่ามหาวิทยาลัยใดมีชื่อเสียงในในระดับนานาชาติ
2.การสำรวจผู้จ้างงาน (20 เปอร์เซนต์)
3.อัตราส่วนของคณะต่อนักศึกษา (15 เปอร์เซนต์) วัดจากอัตราส่วนของบุคลากรทางการศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา และการติดต่อและให้การสนับสนุนของบุคลากรที่มีต่อนักศึกษา
4.การอ้างอิงในรายงาน (10 เปอร์เซนต์)
5.ผลงานของคณะ (10 เปอร์เซนต์) เป็นการรวมทั้งงานที่อ้างอิงใน Scopus และ การตีพิมพ์ผลงานโดยคณะนั้น ๆ เอง
6.บุคลากรระดับดุษฎีบัณฑิต (5 เปอร์เซนต์)
7.สัดส่วนคณะที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ (2.5 เปอร์เซนต์) และนักศึกษาต่างชาติ (2.5 เปอร์เซนต์)
8.สัดส่วนของรับนักศึกษาและเปลี่ยนที่เข้ามาศึกษา (2.5 เปอร์เซนต์) และการส่งนักศึกษาออกไปแลกเปลี่ยน (2.5 เปอร์เซนต์)

ซึ่งในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยติดอันดับในทวีปเอเชียกว่า 20 สถาบัน ได้แก่
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันดับที่ 43 ของเอเชีย
2. มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับที่ 44 ของเอเชีย
3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันดับที่ 102 ของเอเชีย
4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันดับที่ 111 ของเอเชีย
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อันดับที่ 149 ของเอเชีย
6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 151 ของเอเชีย
7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อันดับที่ 165 ของเอเชีย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 189 ของเอเชีย
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง อันดับที่ 271-280
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 301-350 (ร่วมกัน)
12 . มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อันดับที่ 401-450 (ร่วมกัน)
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อันดับที่ 451-500
19. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อันดับที่ 501-550
20. มหาวิทยาลัยบูรพา อันดับที่ 551-600
21. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อันดับที่ 601+

การจัดอันดับนี้ เป็นการจัดอันดับภายในทวีปเอเชีย โดยมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทยยังคงเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นเดิม

Scroll to Top