ชาว มข. ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      เช้าของวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564  รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา ดร.เอื้อนจิตร พานทองวิริยะกุล เป็นประธานในการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 57 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ สำนักงานอธิการบดี อาคารสิริคุณากร ภายในงานมีคณะผู้บริหารและบุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิเช่น  รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยภริยา คุณจารุวรรณ ไตรรัตนศิริชัย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายดิจิตอล ผศ. อาวุธ  แย้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์   รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ บุคลากร และ นักศึกษา เข้าร่วม

      กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. พระสงฆ์จำนวน 18 รูป รับบิณฑบาต บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าอาคารสิริคุณากร จากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพชน ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ผู้ล่วงลับ เสร็จแล้ว อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เกจิอาจารย์ 10 รูป พระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญชัยมงคลคาถาและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี เป็นเสร็จพิธี และในปีนี้คณะกรรมการจัดงานได้มีมติให้งดจัดพิธีตักบาตรบริเวณสะพานขาว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19  จึงขออภัยชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น มา ณ โอกาสนี้

      ปีนี้ คณะกรรมการจัดงานได้กราบนิมนต์พระสงฆ์เกจิอาจารย์ พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มารับบิณฑบาตเพื่อความเป็นศิริมงคล แก่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย
1. หลวงตาพสมหมาย อัตตมโน ประธานสงฆ์ในพิธี จากวัดป่าสันติกาวาส อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
2. หลวงตาประสาทศิลป์ อภิวัณโน วัดป่าหนองแวง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดธานี
3. หลวงพ่อเชาวพิทย์ สุธีโร วัด มุกุฎวิมุตติคีรี อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
4.หลวงพ่อสุบรรณ สิริธโร วัดถ้ำผาเกิ้ง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
5. พระอาจารย์สาคร อริโย วัดภูเม็งทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
6.พระอาจารย์มนูญชัย มนูญญพโล วัดป่าศรัทธาธรรมวิทยา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
7.พระอาจารย์นิธิ โสภณสีโล วัดเกาะทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
8. พระอาจารย์บุญตา ธาตปุญโญ วัดเกาะทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
9. พระอาจารย์ปรีดี ผลญาโน วัดป่ากิตติญานุสรณ์ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
10. หลวงตาศิริ อินทสิริ  วัดถ้ำผาแดงผานิมิต อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen University  อักษรย่อ: มข., KKU. เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ส่วนภูมิภาคตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 ของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนากำลังคนและองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหาให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชากรเป็น 1 ใน 3 ของประเทศ ในแต่ละปีต้องเผชิญกับปัญหาภัยแห้งแล้งและผลผลิตทางภาคการเกษตรไม่ดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีประชากรที่ยากจนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พุทธศักราช 2510 และได้พระราชทานพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า  “การตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี”
      ปี พ.ศ. 2505  รัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีมติให้จัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูง ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยได้เสนอชื่อสถาบันแห่งนี้ว่า “สถาบันเทคโนโลยีขอนแก่น” และเสนอชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Khon Kaen Institute of Technology” มีชื่อย่อว่า K.I.T. หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น “มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” มีชื่อย่อว่า “North-East University หรือ N.E.U” เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีหน่วยราชการใด ที่จะรับผิดชอบการดำเนินการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยโดยตรง รัฐบาลจึงได้มีมติให้สภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบในด้านการหาสถานที่ จัดร่างหลักสูตร ตลอดจนการติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
      ปี พ.ศ.2506 คณะอนุกรรมการฯ ได้ตกลงเลือกบ้านสีฐานเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร
      วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2507  ได้มีการก่อสร้างอาคาร “คณะวิทยาศาสตร์-อักษรศาสตร์” และรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรุ่นแรก ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2507 จำนวนทั้งสิ้น 107 คน
      ปี พ.ศ. 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็น “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ตามชื่อเมืองที่ตั้ง และได้โอนกิจการจากสำนักงานสภาการศึกษาแห่งชาติไปเป็นของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
      ปี พ.ศ. 2509 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในวันที่ 25 มกราคม  2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบการสถาปนา 57 ปี

ขอบคุณข้อมูลจาก https://th.kku.ac.th/about/history/

ข่าว ชุตินันท์ พันธ์จรุง
ถ่ายภาพ ณัฐวุฒิ  เพชรประไพ

KKU folks make merit by offering food to the monks on the occasion of the 57th KKU Anniversary

https://kku.ac.th/8444

Scroll to Top