มข.เล็งเปิดหลักสูตรใหม่ High Speed Train หวังสร้างบัณฑิตศักยภาพสูงรองรับตลาดรถไฟความเร็วสูง

……….เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุมโครงการ High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย  รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ  รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ  ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการต่างประเทศ  ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ  รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.ณัฐพงษ์ อารีมิตร รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.สุรสิทธิ์ ปิยะศิลป์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.ณัญธิวัฒน์ พลดี ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  รศ.อาคม แก้วระวัง  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดร.จงกฤษฎิ์ จงอุดมกาณณ์ ผู้แทนหัวหน้าสาขาวิชา  รศ.ดร.พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ.ดร.สุขอังคณา แถลงกัณฑ์  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  รศ.ดร.เฉลิมชัย พาวัฒนา  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  นางวิลาวัณย์ อังสุนันทวิวัฒน์  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ  นางสาวเนตรดาว จำเริญดารารัศมี นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ  และนางสาวเสาวณีย์ นามทะจันทน์  นักวิเทศสัมพันธ์  ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 5 อาคารสิริคุณากร ชั้น 6

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

……….กกรศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ High Speed Train เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยอาจจะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นหลักสูตรรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพป้อนตลาดงานสำคัญในอนาคต  ซึ่งประเทศไทยมีโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย (Thailand High-speed Rail Project) อันเป็นโครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน  ทั้งนี้  ได้มีการพิจารณาเป้าหมาย วัตถุประสงค์ รูปแบบ และการดำเนินงาน เพื่อการจัดทำหลักสูตร High Speed Train ร่วมมือกับต่างประเทศ โดยจะมีการเตรียมการ แผนการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนต่อไป
ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู
ภาพ  :   พรทิพย์   คำดี

KKU plans to open a High-Speed Train Program, expecting to prepare high quality graduates for the high-speed train market

https://kku.ac.th/8435

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ทพญ.นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝายการศึกษาและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ  คณบดีคณะสหวิทยาการ
ผศ.ดร. อัจฉราวรรณ โตภาคงาม ผู้ช่วยอธิการบดีฝายการต่างประเทศ
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

Scroll to Top