การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 /2564

        เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม เวลา 13.00 – 15.30 น. รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 / 2564 ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบประชุมทางไกลควบคู่กันไปด้วยเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19 ในการประชุมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ ผู้อำนวยการ สำนัก กอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ 10328/2563 และมี นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการการประชุมในครั้งนี้

รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ

        ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้แต่งตั้งคณะกรรมกาบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 10328/2563 โดยกำหนดหน้าที่ พิจารณาเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงรวมถึงแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหารความต่อเนื่อง กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง กำหนดแนวทางการทำงานและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง แผนรองรับภาวะฉุกเฉินและแผนบริหาร ความต่อเนื่อง พิจารณาและเห็นชอบการประเมินผลการควบคุมภายใน และรายงานการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ (1) การเสนอร่างแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีการสำรวจ ปัจจัยความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 ปัจจัย ประกอบด้วย
1. จำนวนนักศึกษารับเข้าต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย
3. การประเมินผลบุคลากรไม่สอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย
4. การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่รองรับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง (รองรับการใช้ระบบ ERP)
5. การแทรกแซงเว็บไซต์ การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ส่งผลให้ใช้งานไม่ได้โดยเหตุไม่คาดคิด (Unplanned Down-time)
6.ข้อร้องเรียนผู้บริหาร/บุคลากร มีผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
7.กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่ยังไม่ปรับตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558
และ (2) การกำหนดประเด็นการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
1.แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรณีโรคระบาดต่อเนื่อง
       1.1 ด้านการรักษาพยาบาล
       1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
2.แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
3. แผนรองรับสถานการณ์ การชุมนุมประท้วงและก่อการจลาจล
4.แผนป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่ายสานสนเทศและการสื่อสาร
5.แผนการจัดการไฟฟ้าดับลัดวงจร
6.แผนการบริหารหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน (ระดับปริญญาตรี)
7.แผนการบริหารหลักสูตรที่ไม่มีผู้เรียน (ระดับบัณฑิตศึกษา)
        ทั้งนี้ การเสนอ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ การกำหนดประเด็นการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCM) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินงานไปได้ด้วยความปกติและมีเสถียรภาพ สามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

The first meeting of 2021 of Khon Kaen University’s Risk Management and Internal Control Committee

https://kku.ac.th/8409


นายภัทรศักดิ์ ธรรมศิริรักษ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ เป็นเลขานุการการประชุม


ข่าวโดย ชุตินันท์  พันธ์จรุง
ภาพโดย ณัฐพงษ์  ชำนาญเอื้อ

Scroll to Top