มข.ส่งท้าย “สีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ยิ่งใหญ่ งดงาม

ปิดฉาก “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 ด้วยขบวนแห่กระทงยิ่งใหญ่ งดงาม พิธีเปิดงานลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12 การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมวัฒนธรรมเต็มพื้นที่สีฐาน @มข.

ปิดฉากลงแล้ว “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 ด้วยขบวนแห่กระทงยิ่งใหญ่  งดงาม  พิธีเปิดงานลอยกระทงในวันเพ็ญเดือน 12  การประกวดนางนพมาศ และกิจกรรมวัฒนธรรมเต็มพื้นที่คุ้มสีฐาน

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งท้าย“งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019  ด้วยกิจกรรมงานลอยกระทง   โดยมีขบวนแห่กระทงที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ งดงาม  และมีชุมชนต่างๆ จัดขบวนส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมขบวนแห่อย่างงดงาม  และมีพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง  รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงาน   ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี   นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด  และมี รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าหน่วยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก  เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562  เวลา  18.00 น.  ณ เวทีริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล    กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดี และชื่นชม กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดงานประเพณีลอยกระทง “บุญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2019 เพื่อสืบทอดอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย และคติความเชื่อต่างๆ ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดประเพณีอันดีงามสืบต่อกันมา  ด้วยจังหวัดขอนแก่น มีขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโดยยึดถือประเพณีตาม ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ เมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามจันทรคติไทย งานประเพณีที่เรียกกันจนคุ้นหู และมีชื่อเป็นทางการว่า “งานลอยกระทง” จะถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ เป็น “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” ริมบึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ในนามของพ่อเมืองจังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่นครขอนแก่น ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางทางด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ของภาคอีสาน อีกทั้งยังมี ศาสนสถาน แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เป็นที่รู้จักมากมาย     ในด้านที่พัก จังหวัดขอนแก่นของเรามีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 5 ดาว จนกระทั่งถึงคอนโดมิเนี่ยม และอพาร์ทเม้นท์ต่างๆ หลายหมื่นห้อง นอกจากนี้ เรายังมีมาตรการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงาน มีระบบการจราจร การรักษาความปลอดภัยที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจังหวัดขอนแก่น ให้เป็น ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการค้า การลงทุน การบริการ.สู่การเป็น Smart City และ MICE City”

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล    กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่า  “มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริม สนับสนุน  อนุรักษ์  ฟื้นฟู วิจัย  ถ่ายทอดและต่อยอด สร้างนวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา มหาสนุก  ปลุกวิถีวัฒนธรรม”ได้อย่างลงตัว สนองตอบต่อยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  “งานสีฐานเฟสติวัล 2019” หรืองานบุญสมมาบูชานาค ประจำปีพุทธศักราช 2562  พัฒนามาจากบุญประเพณีลอยกระทง ในคืนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิม ผสมสผานความสนุกสนานในหลากหลายรูปแบบ  จนเกิดความบันเทิงในเชิงสุนทรียะ เรียกว่า มหาสนุกพร้อมการปลุกวิถีวัฒนธรรมเพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน  ผสานกับยุคสมัยให้มีเสน่ห์สำหรับทุกเพศวัย ด้วยความสร้างสรรค์ และมีทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง”

ดร.ณรงค์ชัย  อัครเศรณี  กล่าวในพิธีเปิดว่า  “งานประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562 สีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2019) ในวันนี้  เป็นสิ่งที่คนไทยภาคภูมิใจนอกจากเป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยแล้วยังมีอีกสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจก็คือวัฒนธรรมประเพณีไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติที่ไม่สูญสิ้น เพราะมีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์มาช้านาน  การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริม  สนับสนุน ฟื้นฟู และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จึงเป็นการร่วมอนุรักษ์มรดกของชาติ  โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิชาการและวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา  เพื่อให้เกิดเป็นคุณค่าผันเป็นมูลค่าในทางเศรษฐกิจ  นับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นต้นแบบของการพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม  สอดคล้องกับเสาหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัย คือ Culture and Care Community ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ห่วงใยและดูแลชุมชนในมิติต่างๆ และ  Creative Economy องค์กรที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  การเปลี่ยนแปลงประเพณีดั้งเดิม ให้กลายเป็นประเพณีร่วมสมัย นับเป็นเรื่องยากและท้าทาย เพราะต้องใส่ใจรายละเอียด ใช้ทักษะ ผนวกกับจังหวะของความรู้สึกนึกคิด  เพื่อสร้างสุนทรียะให้สามารถดึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มาเสริมสร้างให้สิ่งที่จับต้องไม่ได้  เกิดเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ มีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน ซึ่งงานสีฐานเฟสติวัลครั้งที่ผ่านมาเกิดกระแสตอบรับไปในทิศทางที่ดี ประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเกิดความสนใจมากขึ้น  เมื่อประยุกต์ใช้อย่างร่วมสมัย เกิดเป็นงานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืน”

ปิดท้ายงานสีฐานเฟสติวัล“บุญสมมาบูชานาค” (Sithan KKU Festival 2019)  ในปีนี้ด้วยผลการประกวดต่าง ๆ ได้แก่

ผลการประกวดขบวนแห่กระทง 

ชนะเลิศ                    คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

รองชนะเลิศอันดับ 1     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชมเชย                        คณะศึกษาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และ คณะเกษตรศาสตร์

ผลการประกวดนางนพมาศ

รางวัลชนะเลิศ            นางสาวศิริกุล   ประยูรศิริ                  วิทยาลัยนานาชาติ

รองอันดับ 1               นางสาวชนัญชิดา   ใจฟู                    คณะเศรษฐศาสตร์

รองอันดับ 2               นางสาววัลฑิตยา   แพงไธสง               คณะแพทยศาสตร์

รองอันดับ 3               นางสาวภัทรสุดา   พินิจมนตรี             วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

รองอันดับ 4               นางสาวมนัสวี   ศรีราช                      วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผลรางวัลประกวดภาพถ่ายบรรยากาศงานสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2562

รางวัลที่ 1                 คุณธัญญรัตน์   ศิริหนองบัว

รางวัลที่ 2                 นพ.ฐาปนนท์   มหิศนนท์

รางวัลที่ 3                 คุณเศกสรร   กลางหล้า

รางวัลที่ 4                 คุณประสบชัย   จันดก

รางวัลที่ 5                 คุณธนาพันธ์   นัยพินิจ

ผลการประกวดกระทง

ประเภทกระทงขนาดเล็ก

ประเภทสวยงาม

ชนะเลิศ                       คณะแพทยศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1     คุณชยานันท์   ศรีชาติ

รองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ชมเชย                         คณะทันตแพทยศาสตร์     และ    สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

ประเภทสร้างสรรค์

ชนะเลิศ                       วิทวัตร ทองแสง

รองชนะเลิศอันดับ 1     คณะวิทยาศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2     คุณเฉลิมชัย โสภาพันธ์

ชมเชย                         คุณวิทวัตร  ทองแสง   และ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกระทงขนาดใหญ่

ประเภทสวยงาม

ชนะเลิศ                   คณะศิลปกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1     คณะสาธารณสุขศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชมเชย                     วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทสร้างสรรค์

ชนะเลิศ                       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 1     คณะแพทยศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2     คณะพยาบาลศาสตร์

ชมเชย                         คณะศึกษาศาสตร์

พบกับ “งานสีฐานเฟสติวัล บูญสมมาบูชานาค” Sithan KKU Festival 2020 ที่จะทวีความยิ่งใหญ่ ของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในรูปแบบ “ไม่หลงของเก่า ไม่เมาของใหม่” อนุรักษ์มรดกของชาติ  โดยใช้องค์ความรู้จากงานวิชาการและวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา  เป็นต้นแบบของการพัฒนา เพื่อสร้างความยั่งยืนในงานด้านศิลปวัฒนธรรม  ในฐานะองค์กรที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมจากการเรียนการสอน งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นรูปธรรมจับต้องได้มีคุณค่า  เป็นงานวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์  เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเกิดความยั่งยืน”

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/kkuthailand/posts/2511108252272014

ข่าว   :   วัชรา  น้อยชมภู  /  รวิพร  สายแสนทอง
ภาพ  :    วัชรา  น้อยชมภู  /  บริพัตร  ทาสี  /  อรรถพล  ฮามพงษ์

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top