สำนักหอสมุด มข. คว้า 5 รางวัลจากเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 2021 (The 11th PULINET Online National Conference)

  บุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 11 (The 11th PULINET Online National Conference) วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2564 ภายใต้กรอบแนวคิด “New Normal for Libraries: Opportunities & Challenges” เป็นการจัดประชุมวิชาการแบบออนไลน์เพื่อเป็นเวทีแบบเปิดกว้างสำหรับการถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างบรรณารักษ์ นักสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจด้านการจัดการและการบริการสารสนเทศ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องสมุดในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา

     ในการประชุมวิชาการได้มีการนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และการนำเสนอผลงานโดยการบรรยาย ซึ่งผลงานทั้งหมดได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้ผลงานวิชาการที่นำเสนอในการประชุมวิชาการมีความสมบูรณ์ และความน่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวงการห้องสมุดและวิชาชีพ มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานจำนวนทั้งสิ้น 66 ผลงาน

      รศ.ดร.วนิดา แก่นอากาศ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมบุคลากรสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานจำนวนทั้งสิ้น 11 ผลงาน ประกอบด้วยผลงานนำเสนอด้วยโปสเตอร์จำนวน 2 ผลงาน การนำเสนอด้วยวาจาจำนวน 9 ผลงาน ผลการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการปรากฏว่า ผลงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลจำนวน 5 รางวัลได้แก่

1.รางวัลระดับดีเด่น การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management) ผลงาน “เลาะ-เล่า-ลุย” 11 ปีแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง โดย อัคริมา สุ่มมาตย์ นิติยา ศรีวรเดชไพศาล และประภาพร มณฑาทิพย์
2.รางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริหารองค์กร (OM : Organizational Management) ผลงาน พลิกวิกฤตโควิด 19 จุดเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ = Khon Kaen University Library School ‘turn’ formation : Coronavirus Crisis โดย เยาวพร ศานติวิวัฒน์ และสงวน พงศ์กิจวิทูร
3.รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การบริการสารสนเทศ (IS: Information Services) ผลงาน การสำรวจผลกระทบการใช้บริการช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นิติยา ศรีวรเดชไพศาล อัคริมา สุ่มมาตย์ และนางสาวจิราพัชร เทศะบำรุง
4.รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยการบรรยาย การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ(IM : Information Management) ผลงาน มอดินแดงแห่งความหลัง : จดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ในยุคชีวิตวิถีใหม่และการปฏิรูปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย วันชาติ ภูมี
 5. รางวัลระดับชมเชย การนำเสนอผลงานวิชาการโดยโปสเตอร์ ผลงานจุดจอดรถอัจฉริยะ (Smart Parking) โดย ภานุวัตร อุทัยบาล

     ทั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจที่ได้นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ พัฒนาห้องสมุดให้ก้าวทันและพร้อมเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด

ข่าว: นางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล

ภาพ: นางสาวอุทุมพร ชาติวงศ์

Scroll to Top