10 มหาวิทยาลัยยอดนิยมของนักเรียนไทย 2020 จากผลโหวตและการเลือก จาก 2 สำนัก

สำนักข่าว: เด็กดี
URL: https://www.dek-d.com/board/view/4001998
วันที่เผยแพร่: 2 ม.ค. 2564

10 มหาวิทยาลัยยอดนิยมของนักเรียนไทย 2020 โดย 2 สำนัก

1) มหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยม ประจำปี 2020 The Most Popular Universities in Thailand 2020 โดย Thailand’s Top Universities

ผลการจัดอันดับมีเกณฑ์ ดังนี้ การโหวตเป็นความรวมมือภายในประเทศไทยที่มีการจัดอันดับขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลศึกษาต่อ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐฯให้จัดตั้งขึ้น เพื่อจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลโหวตจากนักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ (ลงทะเบียนชื่อ เลขประชาชน)

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สถาปนา 25 ก.ย. 2541 เป็นมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงราย สีประจำมหาวิทยาลัย แดง-ทอง ปัจจุบันเปิดสอน 15 สำนัก เช่น สำนักพยาบาลศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักอุตสาหกรรมเกษตร สำนักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร

สถาปนา 12 ต.ค. 2488 มาจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรม เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 5 ของไทย สีประจำมหาวิทยาลัย เขียวเวอร์ริเดียน ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะโบราณคดี คณะมัณฑนศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะดุริยางคศาสตร์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อันดับ 8 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาปนา 24 ส.ค. 2503 มาจากวิทยาลัยคมนาคมนนทบุรี สีประจำมหาวิทยาลัย สีแสด ดอกไม้แคแสด ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาวิศวกรรมคมนาคม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะอุตสาหกรรมอาหาร วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

อันดับ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาปนา 2 ก.พ. 2486 มาจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รวมกับโรงเรียนวนศาสตร์ จังหวัดแพร่ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 3 ของไทย สีประจำมหาวิทยาลัย เขียวใบไม้ ตราพระพิรุณทรงนาค เพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ ประชาชนคือเจ้าของประเทศ เกษตรศาสตร์คือภาษีประชาชน ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะเกษตร เป็นคณะเกษตรแห่งแรกของประเทศไทย คณะประมง คณะมนุษยศาสตร์ คณะวนศาสตร์ เป็นคณะวนศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีสาขาเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ วัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน การบินและอวกาศ คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรม คณะสังคมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมเกษตร

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถาปนา 25 ม.ค. 2509 เป็นมหาวิทยาลัยแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยแห่งที่ 7 ของไทย สีประจำมหาวิทยาลัย ดินแดง ตราพระธาตพนม ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาปนา 18 ม.ย. 2507 เป็นมหาวิทยาลัยแรกของภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยแห่งที่ 6 ของไทย สีประจำมหาวิทยาลัย ม่วงดอกรัก เพลงร่มแดนช้าง ตราช้างชูคบเพลิง ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะศึกษาศาสตร์ คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิจิตรศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแพทย์แห่งที่ 3 ของไทย คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถาปนา 28 ม.ย. 2492 เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่เปิดสอนครู มาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 11 ของไทย สีประจำมหาวิิทยาลัย เทา-แดง ตรากราฟ ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะกายภาพบำบัด คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตภัณฑืการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมฯ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม คณะพลศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะศึกษาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์

อันดับ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาปนา 2 ก.พ. 2486 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 4 ของประเทศไทย มีรากฐานมาจากโรงเรียนแพทยากร สมัยรัชกาลที่ 5 ตราพระพิชัยมงกุฎ สีประจำมหาวิทยาลัย น้ำเงิน ต้นกันภัยมหิดล ปัญญาแห่งแผ่นดิน ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะทัตแพทยศาสตร์มีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในกสพท. คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์เป็นคณะพยาบาลแห่งแรกของไทย คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ2ของกสพท. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นคณะแพทย์แห่งที่4ของประเทศไทยมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ3ในกสพท. คณะวิศวกรรมศาสตร์มีสาขาชีวการแพทย์ คณะกายภาพบำบัด คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสนศาสตร์ศึกษา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นคณะสาธารณสุขแห่งแรกของไทย คณะสิ่งแวดล้อมฯ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยราชสุดา เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมากแห่งหนึ่งของไทย

อันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาปนา 26 มี.ค. 2459 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย มีรากฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดวิชาข้าราชการพลเรือนในรัชกาลที่ 5 ตราพระเกี้ยว เกียรติภูมิจุฬาฯ คือเกียรติแห่งการรับใช้ประชาชน สีประจำมหาวิทยาลัย ชมพู เพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์ ต้นจามจุรี ปัจจุบันเปิดสอน 19 คณะ 1 สำนักวิชา เช่น คณะครุศาสตร์เป็นคณะครูที่มีคะแนนสอบสูงที่สุด คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะทางรัฐศาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นมาแห่งแรกของประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์เป็นคณะนิเทศศาสตร์แห่งแรกของไทย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นคณะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีแห่งแรหของไทยและได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลก คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์เป็นคณะอักษรศาสตร์แห่งแรกของไทย คณะวิทยาศาสตร์แห่งแรกของไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่ของไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นคณะสถาปัตยกรรมฯแห่งแรกของไทยสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร คณะจิตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะทันตแพทย์แห่งแรกของประเทศไทยมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดอันดับ1ในกสพท. คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกของไทยและมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในกสพท. คณะสหเวชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะสัตวแพทย์ฯที่เก่าแก่ของไทยมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดอันดับ1ในกสพท. คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแพทย์แห่งที่2ของประเทศไทยมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ1ในกสพท. วิทยาลัยปิโตเลียมและปิโตเคมี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมากรองจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 87 หลักสูตร เช่น วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สถาปนา 27 ม.ย. 2477 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 ของประเทศไทย มีรากฐานมาจากโรงเรียนกฎหมาย สมัยรัชกาลที่ 5 รวมกับ(คณะรัฐศาสตร์เดิมของจุฬาฯ ที่มาจากโรงเรียนวิชาข้าราชการพลเรือน) ตราพานรัฐธรรมนูญในธรรมจักร เดิมชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ฉันรักธรรมศาสตร์ เพราะธรรมศาสตร์สอนให้ฉันรักประชาชน สีประจำมหาวิทยาลัย เหลือง-แดง เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทอง-เพลงมอญดูดาว ต้นยูงทอง(หางนกยูงฝรั่ง) ปัจจุบันเปิดสอน เช่น คณะนิติศาสตร์เป็นคณะนิติศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยเปิดสอนหลักสูตรนานาชาตินิติศาสตร์บริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป้นคณะด้านการบริหารธุรกิจและการบัญชีแแห่งที่2ของไทย(ก่อตั้งจากคณะพาณิชยศาสตร์ฯจุฬาฯเพียงไม่กี่วันและได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกครบ 3 มงกุฏแห่งแรกและแห่งเดียวของไทยปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตร5ปีตรี-ควบโทและหลักสูตรนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยและเป็นคณะที่เปิดหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรแรกของประเทศไทย คณะรัฐศาสตร์เป็นคณะรัฐศาสตร์ที่มีอายุมากที่สุดของประเทศไทย(มาจากการโอนทรัพย์สินของคณะรัฐศาสตร์เดิมของจุฬาฯ) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะศิลปศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยเปิดสอนโครงการพิเศษ เช่น รัสเซียศึกษา สื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ญี่ปุ่น จีน เกาหลีฝรั่งเศส เยอรมัน จิตวิทยา ประวัติศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และการสื่อสารมวลชนเป็นคณะวารสารศาสตร์หรือนิเทศศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย วิทยาลัยนวัตกรรม คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเป็นคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาแห่งแรกของประเทศไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการเป็นคณะเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เปิดสอนทั้งด้านสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เช่น สาขาสหวิทยการสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์,มนุษยศาสตร์,วิทยาศาสตร์) สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์เปิดสอนในโครงการพิเศษ(เรียนเป็นภาษาไทยและอังกฤษ) และนานาชาติ(เรียนเป็นภาษาอังกฤษ)ได้แลกเปลี่ยนต่างประเทศ คณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแพทย์แห่งที่9ของประเทศไทยและมีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดเป็นอันดับ3ในกสพท.(เฉพาะมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ ไม่รวมวชิรพยาบาล) วิทยาลัยนานาชาติจุฬาภรณเป็นสถาบันแพทยศาสตร์นานาชาติแห่งแรกของไทยและทัตแพทยศาสตรนานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์เป็นคณะทันตแพทย์ที่มีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดอันดับ3ในกสพท. คณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะเภสัชศาสตร์ที่มีคะแนนต่ำสุดสูงที่สุดอันดับ3ในกสพท.(ต่อจากจุฬาฯและมหิดล) คณะสหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วยฯ วิทยาลัยการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยโลกคดีศึกษา เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติและโครงการพิเศษมากที่สุดของไทย

2) 10 อันดับมหาวิทยาลัยยอดฮิต 2020 จากสถิติแอป TCASter

ผลจากสถิติแอป TCASter วิเคราะห์จากจำนวนนักเรียนผู้ใช้แอปเลือกกดมหาวิทยาลัยที่ถูกใจ ยอดรวมประจำปี ณ 30 ธันวาคม 2563

อันดับ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับ 6 มหาวิทยาลัยขอยแก่น

อันดับ 7 มหาวิทยาลับบูรพา

อันดับ 8 มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับ 9 มหาวิทยาลัยศิลปากร

อันดับ 10 มหาวิทยาลัยนเรศวร

Scroll to Top