ทรู 5G ผนึก 20 มหา’ลัย ยกระดับสู่ Smart University

สำนักข่าว: มติชน ออนไลน์
URL: https://www.matichon.co.th/education/news_2459119
วันที่เผยแพร่: 29 พ.ย. 2563

ทรู 5G ผนึก 20 มหา’ลัย ยกระดับสู่ Smart University

5G – เทคโนโลยี 5G เป็นหัวใจสำคัญที่รวมเอาเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ มาใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการพลิกโฉมอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างประโยชน์ให้ประเทศในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะด้าน “การศึกษา” ที่เทคโนโลยี 5G สามารถส่งเสริมการบูรณาการระบบการเรียนการสอนในยุค 4.0

กลุ่มทรูจึงนำอัจฉริยภาพเทคโนโลยี 5G สร้างระบบนิเวศดิจิทัลของการศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับสู่ Smart Education Smart University ด้วยแนวคิด True5G world of Smart Education มุ่งพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ Smart Learning, Smart Campus และ Innovation and R&D โดยร่วมกับ 20 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศ ในโครงการ True5G World of Smart Education with Temi Robot Bootcamp

นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะนำศักยภาพความอัจฉริยะของทรู 5G ร่วมสร้างระบบนิเวศด้านดิจิทัลให้วงการการศึกษาไทยอีกครั้ง พร้อมนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ร่วมยกระดับวงการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ก้าวสู่ Smart Education Smart University อย่างยั่งยืน โดยส่งมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ให้แก่มหาวิทยาลัย 20 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังจัด Bootcamp อบรมผ่านแพลตฟอร์ม “VLEARN” นำความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเทคโนโลยีครบวงจร ที่มีโซลูชั่น และเทคโนโลยีอัจฉริยะ ทั้ง AI, Robotics, Deep Data Analytics และ Smart IoT เสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นิสิตนักศึกษามีความรู้เบื้องต้นด้านเทคโนโลยี 5G และหุ่นยนต์

รวมถึงการเขียนโปรแกรมของหุ่นยนต์ โดยใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะ True5G Temi Connect & Carebot ผ่านเครือข่ายอัจฉริยะในการพัฒนานวัตกรรม ต่อยอดไอเดียให้เป็นรูปธรรม โดยรับโจทย์จากห้างสรรพสินค้า แล้วนำมาพัฒนาสร้างโปรแกรม เพื่อให้เกิดการใช้งานหุ่นยนต์ได้จริง ซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะให้นิสิตนักศึกษาต่อยอดไปเป็นสตาร์ตอัพได้ในอนาคต

โครงการดังกล่าวยังมุ่งเพิ่มศักยภาพ และทักษะของนิสิตนักศึกษาในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ที่ใช้งานได้จริงในธุรกิจค้าปลีก สนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีคุณค่าสูง และเป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศ

มีพันธมิตรมหาวิทยาลัยชั้นนำ 20 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พร้อมสิทธิพิเศษ “ทรู ดิจิทัล พาร์ค โค-เวิร์คกิ้ง สเปซ” ให้นิสิตนักศึกษานั่งฟรี 12 เดือน และรางวัลเงินสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม รวมมูลค่ากว่า 750,000 บาท มีระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-28 กุมภาพันธ์ 2564

รศ.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. กล่าวว่า True5G Temi Connect & Carebot เป็นโมบายแพลตฟอร์มที่สะดวก เคลื่อนที่ง่าย ทำแอพพลิเคชั่นได้ง่าย เอื้อให้เกิดการพัฒนาได้เร็วขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาอย่างมาก เพราะเป็นหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ได้ และโครงการนี้ยังต่อยอดการเรียนการสอนเรื่องหุ่นยนต์ของ มจธ.ได้อีก นอกจากนี้ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุมทุกที่ ช่วยให้นักศึกษาใช้แค่มือถือ หรือแท็ปเล็ต หรือคอมพิวเตอร์จากที่ไหนก็ได้ ในการเข้าไปเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แบบง่ายๆ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด

ด้าน ผศ.ศศิธร แก้วมั่น คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส กล่าวว่า ปัจจุบันวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาเร็วมาก และตอบโจทย์ได้หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางการแพทย์ การเกษตร รวมถึงสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ที่เป็นโจทย์ในโครงการนี้ โดยนิสิตจะได้เรียนรู้นอกชั้นเรียนมากขึ้น และนำมาพัฒนาต่อยอดเชิงนวัตกรรม ซึ่ง Temi Robot ทำให้การเรียนการสอนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ถือเป็นโครงการที่ดีที่ทำให้นิสิตได้เรียนรู้ และเห็นการพัฒนาจากโจทย์จริงๆ และมีผู้ใช้ประโยชน์จากผลงานของนิสิตจริงๆ ทั้งยังนำไปต่อยอดใช้งานในรูปแบบอื่นได้

การมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะแก่มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่จุดประกายการสร้างสรรค์นวัตกรรม 5G เพื่อยกระดับภาคการศึกษาไทยสู่ Smart Education เป็นการนำเทคโนโลยี 5G มาพัฒนาต่อยอด และขับเคลื่อนประเทศสู่ Smart Nation อย่างยั่งยืน

Scroll to Top