สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ นำ ผศ.ดร.อารีย์  นัยพินิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และนักศึกษา จัดอบรม “การทำน้ำหมักและการผลิตปลานิลแดดเดียวให้ได้มาตรฐาน” ณ กลุ่มวิสาหกิจปลานิลแดดเดียว บ้านห้วยซัน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มผู้ผลิตปลานิลแดดเดียวประสบปัญหาตากปลาแล้วมีแมลงวันมาตอมและไข่ใส่ปลาที่นำไปตาก ทำให้เกิดหนอนได้ สำนักบริการวิชาการจึงได้จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวัน และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย

Scroll to Top