สำนักบริการวิชาการ จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวันให้กลุ่มปลาแดดเดียวบ้านห้วยซัน

สำนักบริการวิชาการ นำ ผศ.ดร.อารีย์  นัยพินิจ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และนักศึกษา จัดอบรม “การทำน้ำหมักและการผลิตปลานิลแดดเดียวให้ได้มาตรฐาน” ณ กลุ่มวิสาหกิจปลานิลแดดเดียว บ้านห้วยซัน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

กลุ่มผู้ผลิตปลานิลแดดเดียวประสบปัญหาตากปลาแล้วมีแมลงวันมาตอมและไข่ใส่ปลาที่นำไปตาก ทำให้เกิดหนอนได้ สำนักบริการวิชาการจึงได้จัดอบรม การทำน้ำหมักเพื่อไล่แมลงวัน และยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย

สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ สำนักงานศาลยุติธรรมจังหวัดยโสธร จัดหลักสูตร Upskill ให้กับบุคลากรภาครัฐ ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อลดข้อขัดแย้งและคดีความที่เกิดขึ้น และ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยฯ ของกระทรวงยุติธรรม

คณะเทคโนโลยี มข. ได้เข้าร่วมโครงการวิจัย “การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมน้ำปลาร้า ด้วยเทคโนโลยีสร้างมูลค่ากากปลาร้า (ระยะที่ 2)” ของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

Scroll to Top