สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ประชุมหารือร่วมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. หารือทิศทางการวิจัยพัฒนานวัตกรรม Nanorobotics และ Microneedles ร่วมกัน

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ และ รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันวิจัยฯ พร้อมด้วยคณะนักวิจัยและคณะทำงาน จำนวน 14 คน ประชุมหารือร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ หัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโน กลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกัน ณ ห้องประชุม 5102 อาคารเวชวิชชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ดร.ไพศาล ขันชัยทิศ หัวหน้าทีมวิจัยเข็มระดับนาโน ได้นำเสนอทิศทางการวิจัยพัฒนา Nanorobotics และ Microneedles จากนั้นได้เปิดให้ทีมวิจัยจาก มข. ซักถามและหารือร่วมกัน เพื่อที่จะนำไปสู่แนวทางการพัฒนาโครงการวิจัยในด้านนี้ร่วมกัน

รศ.นพ. ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้นำเสนอประเด็นปัญหาการวินิจฉัยและการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี และความต้องการด้านนวัตกรรม อันนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีต่อไปในอนาคต

จากนั้น คณะทำงานศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการทำงานด้านการตรวจวิเคราะห์และคัดกรองพยาธิใบไม้ตับจากแอนติเจนในปัสสาวะ ที่ห้องปฏิบัติการ CASCAP ชั้น 4 อาคารคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยห้องปฏิบัติการนี้ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchiasis) และโรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis) จากสิ่งส่งตรวจปัสสาวะด้วยวิธี ELISA จากนั้นคณะทำงานได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ที่หอพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี 8C ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ภาพ : วันชัย กาญจนสุรัตน์
ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top