วิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผลงานวิจัย ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน ทางออกของการจัดการขยะของเสียเหลือทิ้งสู่อาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top