มข.จัดทัพนำผลงานเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื่องใน“สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมพ็ค เมืองทองธานี

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ นำทีมร่วมเสนอผลงานวิจัยและทีมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ พร้อมผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น จากศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    CRME KKU  เข้าร่วม      จัดโครงการนิทรรศการผลงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ของงานนวัตกรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและการส่งเสริมความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ในงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” หัวข้อ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่  13 – 23 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี โดยมีนายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)         ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

     ผลงานที่ศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น CRME KKU  นำไปจัดนิทรรศการคือ  (1) การคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) และการคิดเชิงสถิติ (Statistical Thinking) (2) องค์ประกอบพื้นฐานของ ABCD (A = Artificial Intelligence, B = Blockchain, C = Cloud, D = Big Data) ในยุค The 4th IR  (3) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาโดยใช้ Pattern Blocks  (4) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ (Studino Robot) (5) หนังสือเรียนที่เน้นการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา ของ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่มีการความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่และทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการเตรียมและพัฒนาฝีมือแรงงานในยุคอุตสาหกรรมในยุคที่ 4 ให้พร้อมทำงานร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)  รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่มนุษย์ต้องเผชิญในชีวิตประจำวัน ดังนั้น ABCD (A = Artificial Intelligence,  B = Blockchain, C = Cloud, D = Big Data) ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จำเป็นของการคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหา (Computational Thinking) และการคิดเชิงสถิติ (Statistical Thinking) เรียนรู้เพื่อใช้งานสิ่งเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ยิ่งไปกว่านั้นการเรียนรู้ IoT (Internet of Things) อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งก็เป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง ที่เริ่มมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ รอบตัวที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งในช่วงของการจัดนิทรรศการ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจ ทีมงานที่เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและทีมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ภายในงานด้วย

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมพร้อมให้กำลังใจ ทีมงานที่เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและทีมกิจกรรมวิทยาศาสตร์

     สำหรับการจัดงานมหกรรมวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี 2563 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” หัวข้อ          “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมอบหมายให้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานการจัดการ ซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติ นิทรรศการแสดงผลงานความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ การประชุมสัมมนาวิชาการ และการประกวดแข่งขัน      ปีนี้จัดแสดงในรูปแบบ HYBRID Event (On ground and Online Platform) 2 ช่องทาง ได้แก่ On Ground Platform จัดแสดงระหว่างวันที่ 13-23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 – 19.00 น.และ Online Platform เปิดให้เข้าขม Virtual Science Fair ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ www.thailandnstfair.com

 

ข่าว :  เบญจมาภรณ์  มามุข

ข้อมูล / ภาพ : ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top