คณะสหวิทยาการ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ ศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.หนองคาย

คณะสหวิทยาการศึกษาดูงาน “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย

เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. อาจารย์ภควดี  ไชยศิริ พร้อมนักศึกษาจากหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ สาขาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ คณะสหวิทยาการ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 29 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย (สวท. หนองคาย) โดยมีคุณประมุข  ไทยเสถียร ผู้อำนวยการสวท.หนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานอย่างอบอุ่น

คุณประมุข ไทยเสถียร ผอ.สวท.หนองคาย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งบรรยายถึงประวัติความเป็นมาและโครงสร้างขององค์กร ซึ่งแบ่งเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป ฝ่ายรายการ ฝ่ายข่าวและฝ่ายเทคนิค ในลำดับต่อมาคุณชาลิสา ชมภูราษฎร์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ ได้บรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถานีวิทยุฯ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน โดยมุ่งเน้นการทำหน้าที่สื่อที่เป็นกลาง และคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการรับข่าวสารจากสวท.หนองคาย สำหรับผลกระทบจากโควิดที่มีต่อการดำเนินงานของสวท.หนองคายนั้น คุณชาลิสาได้ชี้แจงว่าทางองค์กรได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆ เนื่องจากลูกค้าภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากโควิด ส่งผลให้ขาดรายได้และไม่มีการว่าจ้างเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ ในส่วนของหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ถูกปรับเช่นกัน โดยมีการปฏิบัติงานที่บ้านหรือปฏิบัติงานล่วงเวลาหากต้องประชาสัมพันธ์ข่าวด่วนที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสแก่ประชาชน

นอกจากนี้ วิทยากรยังได้กล่าวถึงประเด็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสวท.หนองคายในปัจจุบัน ที่ไม่ได้มีเพียงแค่ผ่านทางรายการวิทยุเท่านั้น หากยังมีช่องทางการสื่อสารผ่านทางไลน์ เฟสบุ๊กและยูทูปอีกด้วย ซึ่งเป็นช่องทางที่สวท.หนองคายได้ปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในยุคดิจิทัล เนื่องจากปัจจุบันมีสื่อเกิดขึ้นมากมาย องค์กรต่างๆและประชาชนทั่วไปสามารถผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองได้ ทางสวท.หนองคายจึงได้ปรับเปลี่ยนการทำงานไปตามการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดการจัดรายการวิทยุหรือการถ่ายทอดข่าวภาคสนามผ่านเพจเฟซบุ๊กสวท.หนองคาย (https://www.facebook.com/radiothaink) การจัดทำคลิปวีดีโอ และการจัดทำ Infographic ลงสื่อโซเชียลมีเดียขององค์กรเพื่อเป็นช่องทางให้คนรุ่นใหม่ได้ติดตาม  พร้อมกันนี้วิทยากรได้เน้นย้ำถึงข้อพึงระวังในการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับสามารถถูกส่งต่อได้อย่างรวดเร็ว ผู้รับสื่อจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่น หลังจากนั้น สวท.หนองคาย ได้เปิดโอกาสให้คณะนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อในสถานีฯ ณ ห้องอัดกระจายเสียง โดยคณะนักศึกษาได้ศึกษาดูงานการถ่ายทอดสดรายการวิทยุ เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและการผลิตสื่อ พร้อมทั้งร่วมจัดรายการวิทยุกับท่านวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ ภายใต้การดูแลของคุณชาลิสา ชมภูราษฎร์ นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ และคุณอภิดล จันทรังษี ฝ่ายเทคนิค

การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 944466 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานจริง ซึ่งนอกจากความรู้และการปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานจริงแล้ว การศึกษาดูงาน ณ สวท.หนองคายในครั้งนี้ ยังทำให้คณะนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างยั่งยืน

ข่าว :ณชกนก ไชยศรี
ภาพ : ออมสิน เพชรคนชม

Scroll to Top