มข.ร่วม2สถาบันญี่ปุ่น2สถาบันไทย พัฒนาศักยภาพผอ.โรงเรียนและศึกษานิเทศก์

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมกับ 2 สถาบันในญี่ปุ่น และ 2 สถาบันในไทย พัฒนาศักยภาพผอ.โรงเรียนและศึกษานิเทศก์ทั่วประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 ต.ค.2562 ถึง 4 พ.ย.2562

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน (IRDTP for ASEAN) ร่วมกับ 2 สถาบันในประเทศไทย ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ 2 สถาบันในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน(National Institute for School Teachers and Staff Development : NITS) และมหาวิทยาลัยฟุกุอิ (University of Fukui) ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ถึง 4 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฟุกุอิ  และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น

หลังจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ ระยะที่ 1 ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นเวลา 2 วัน สำหรับโครงการระยะที่ 2 กำหนดดำเนินการที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฟุกุอิ และระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2562 ที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์จากจังหวัดต่าง ๆทั่วประเทศ 24 จังหวัด จำนวน 34 คน

กิจกรรมในโครงการมีความหลากหลาย ได้แก่ การบรรยายพิเศษ การบรรยายเชิงวิชาการ การบรรยายเชิงปฏิบัติการ การสังเกตชั้นเรียน 6 ชั้นเรียน ทั้งระดับประถมและมัธยม การศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การสังเกตการเตรียมแผนการสอน การฝึกทำบันทึกชั้นเรียน(Lesson Note) และการทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน (School Plan)

ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์ และส่งเสริมการจัดการชั้นเรียนให้มีคุณภาพ รวมทั้งสนับสนุนแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ร่วมมือกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสถาบันที่มีประสบการณ์สูงในการพัฒนาครู กล่าวคือ มีหน้าที่อบรมครูให้แก่ครูและผู้อำนวยการโรงเรียนทั่วประเทศ ปีละมากกว่า 80 ครั้ง นอกจากนั้น ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในจังหวัดฟุกุอิ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลการจัดการศึกษาโดยภาพรวมติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการครั้งนี้ จะบรรลุวัตถุที่ตั้งไว้ทุกประการ

โดยกิจกรรมครั้งนี้ มี รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์ ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศาสตราจารย์เคนิจิ มัทสึกิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฟุกุอิ  คุณมะซะฮิโระ โอจิ รองผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรโรงเรียน  ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์  รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธฺการคุรุสภา และดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Scroll to Top