ม.ขอนแก่น พัฒนาระบบสารสนเทศ ตอบโจทย์นโยบาย KKU Transformation

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนาระบบสารสนเทศ ตอบโจทย์นโยบาย KKU Transformation โดยมีบริษัท P.L.O.B เอกชนผู้ใช้พื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ ตอบโจทย์นโยบาย KKU Transformation  ณ ห้อง Meeting Room 3 จำกัด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ผ่านมา 

      ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางปิยรัตน์ อุกฤษฏิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.แอล.โอ.บี คอนซัลติ้ง  พร้อมด้วยคณะทำงาน ประชุมหารือเพื่อนำเสนอกระบวนการวิธีปฏิบัติด้านบัญชีรายได้ สำหรับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้แก่บุคลากรกองคลัง สำนักงานอธิการบดี และฝ่ายการคลัง พัสดุ และทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้บริหารชั้นต้น  ร่วมหารือกว่า  50 คน 

         ภายในงานมีการสำรวจข้อมูลจากหน่วยงานต้นแบบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานและบริหารจัดการในระบบงานหลักของมหาวิทยาลัยขอนแก่น บนความแตกต่างของหน่วยงาน 3 ประเภท คือ หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานที่บริหารจัดการตัวเอง และหน่วยงานที่ต้องพึ่งพาตัวเอง เพื่อนำเสนอและสร้างเครื่องมือให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ภายใต้นโยบาย KKU Transformation ด้าน Ecological ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 ปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล โดยการนำของรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยการประชุมครั้งนี้จะนำมาซึ่งระบบสารสนเทศ นวัตกรรมที่สร้างความเชื่อมั่นในการบริหารงานในยุคดิจิตัล สะดวก ทันสมัย  และบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากสามารถใช้นวัตกรรมดังกล่าวกับองค์กรต้นแบบได้อย่างดีมีประสิทธิภาพแล้ว มีแนวโน้มจะขยายไปใช้ในหน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลำดับต่อไป 

       

ทั้งนี้บริษัท พี.แอล.โอ.บี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่จัดตั้งสำนักงานในพื้นที่อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น (NESP’s Tenant) โดยให้บริการคำปรึกษาด้านการวางระบบบริการทางการแพทย์ ระบบบัญชีการเงิน ระบบบริหารงานบุคลากร และระบบการวิเคราะห์ข้อมูล ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40002 โทรศัพท์ 043-048-048 ต่อ 131-132

#NESP #KKUSP #TENANT #ระบบบัญชี #ระบบสารสนเทศ #พื้นที่สำนักงาน #KKUTransformation #Ecological

KKU answers the KKU Transformation Policy by improving the information system

https://www.kku.ac.th/8066

 

ข่าว / ภาพ : ณัฐกานต์ อดทน

Scroll to Top