บุคลากรงานวิทยุ มข.ร่วมWork Shop แนวทางการพัฒนาวิชาชีพสื่อในยุคดิจิตัล โดย กสทช.

เมื่อเวลา 9.00–13.00 น.วันที่ 21 ตุลาคม 2563 บุคลคลากรงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย คุณเบญจมาภรณ์ มามุข หัวหน้างานสื่อสาร คุณชุตินันท์ พันธ์จรุง นักประชาสัมพันธ์ และนายบรรจง เศษวิสัย พนักงานรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาวิชาชีพในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2563 โดยสำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง หรือ ชส. ภายใต้กำกับดูแลโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 1 โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาความต้องการและรวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ประกอบการด้านสื่อ และผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนนำไปพัฒนาในวิชาชีพสื่อมวลชนในอนาคต

การจัดประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มประเภท โทรทัศน์ วิชาชีพสื่อ /สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ / วิทยุ สื่อใหม่  พร้อมให้แต่ละกลุ่มแสดงความคิดเห็น ในประเด็นหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย อะไรคือปัญหาที่ทำให้ไม่ได้รับการพัฒนา และส่งเสริมทางด้านวิชาชีพ /หัวข้ออะไรเป็นอุปสรรคต่อพัฒนาทางด้านวิชาชีพ และมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร /หัวข้อปัญหา/อุปสรรค การพัฒนาในอดีต และความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจนหัวข้อความต้องการที่จะได้รับการส่งเสริม หรือ พัฒนาวิชาชีพในด้านใดบ้าง ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล ประดิษฐ์ผลเลิศ นักวิชาการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการและนวัตกรรม ผศ.ดร.ประกอบเกียรติ อิ่มศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และดร.สังกมา สารวัตร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

สำหรับประเด็นที่เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยในครั้งนี้ ส่วนใหญ่ต้องการให้ทาง กสทช.จัดฝึกอบรมทักษะการสื่อสารขั้นสูงแบบเต็มรูปแบบ ทั้งการรายงานสดภาคสนาม และการตัดต่อที่ทันสมัย เพื่อให้นักสื่อสารมวลชน ได้มีทักษะเป็นนักสื่อสารในยุคดิจิตัลอย่างแท้จริง.

 

Scroll to Top