สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี จัดค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ : กันทรวิชัยโมเดล

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดค่ายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง เพื่อการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี อำเภอต้นแบบ : กันทรวิชัยโมเดล ณ ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทล อ.เมือง จ.ขอนแก่น มุ่งสร้างผู้นำให้ขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม มุ่งหวังลดอัตราผู้ติดพยาธิใบไม้ตับให้ลดลงน้อยกว่าร้อยละ 1 ภายใน 3 ปี และผลักดันให้ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในระยะแรกให้เข้าสู่กระบวนการรักษา กิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมและได้รับเกียรติจาก นพ.หัสชา เนือยทอง รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดและชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568

โดย รศ.นพ.ณรงค์ ขันตีแก้ว กล่าวว่า “ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เป็นภัยร้ายที่คร่าชีวิตพี่น้องชาวอีสานไปกว่าปีละ 20,000 คน เทียบเท่ากับเครื่องบินตกปีละ 100 กว่าลำ ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย การแก้ไขปัญหาดังกล่าวต้องร่วมแรงร่วมใจช่วยกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนที่ต้องรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในด้านต่างๆ เช่น การทำให้ปลาปลอดพยาธิและอาหารปลอดภัย การจัดการระบบสุขาภิบาล การสร้างความตระหนักในเยาวชนและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการดูแลรักษาผู้ป่วย ซึ่งต้องบูรณาการทุกเรื่องขับเคลื่อนไปพร้อมๆ กัน จึงจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไปจากประเทศไทยได้”

กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออันดีจากผู้นำชุมชน เทศบาล ครูอาจารย์ บุคลากรโรงพยาบาล อสม. และภาคประชาสังคมจากทั้ง 10 ตำบล ของอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า 80 คน โดยกิจกรรมวันนี้ประกอบไปด้วยการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับทำให้เกิดมะเร็งท่อน้ำดี ได้อย่างไร” โดย รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม กรรมการและเลขานุการสถาบันฯ และมีกิจกรรมกลุ่มการเสริมสร้างกระบวนการทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสานพลังในการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไขปัญหา OV-CCA อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” โดย อาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ เลขานุการ กขป.7 และช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้กระบวนการทำงานเป็นทีม การพัฒนาความเป็นผู้นำ กิจกรรมผู้พิทักษ์ และเป็นการบรรยาย หัวข้อ “วงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับและการตัดวงจร” โดย ดร.กุลธิดา ยะสะกะ จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น เป็นการบรรยายให้ความรู้ หัวข้อ “การสร้างวัคซีนในเยาวชนด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน” โดย รศ.อังคณา ตุงคะสมิต โครงการหลักสูตรฯ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และในช่วงเย็นเป็นการบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ หัวข้อ “พลังสู่การเปลี่ยนแปลง” (Influencer) โดยคุณไตรภพ ผลค้า

สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการดำเนินโครงการวิจัยท้าทายไทย : ประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับ (Fluke Free Thailand) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีแบบบูรณาการในทุกมิติ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในการจัดการโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมทั้งนำผลการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และลดขั้นตอนในการคิดค้นเครื่องมือในการจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน โดยได้ขับเคลื่อนการทำงานร่วมคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ในรูปแบบ “อำเภอต้นแบบแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” ซึ่งมีการกำหนดพื้นที่ต้นแบบของกลุ่มจังหวัดในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้นำเอาโครงการวิจัยในด้านต่างๆ ลงมาขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ยึดถือการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการอุทิศเพื่อสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมโดยเฉพาะภาคอีสานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต

Cholangiocarcinoma Research Institute organizes a camp for leaders of the liver fluke disease and cholangiocarcinoma problem mitigation project under the Kantarawichai Model
https://www.kku.ac.th/7973

ภาพ/ข่าว : ปณิธาน ศรีบุญเรือง

Scroll to Top