มหาวิทยาลัยขอนแก่นสร้างกุศลร่วมทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 62

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาการถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำผ้าพระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นทอดถวาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และ พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งยอดปัจจัยในการอนุโมนาทนาบุญถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวม ๓,๒๒๔,๒๑๐ บาท
   
พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม ให้พรแด่พุทธศาสนิกชน สำหรับการสร้างกุศลทอดกฐินพระราชทาน ถือเป็นมงคลชีวิตและสอดคล้องกับแนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสอน ๓ ว. คือ วิชาการวิชาชีพ และวิชาชีวิต (ศีลธรรม) วิชาการ วิชาชีพ เป็นวิชารักษากาย หรือวิชาหาข้าวกิน วิชาชีวิต วิชารักษาทั้งกายและใจ ให้พอเพียง พอดี ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้อัญเชิญองค์พระธาตุพนมเป็นตราประจํามหาวิทยาลัย และได้สร้างพระธาตุพนมจําลองไว้ในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นที่บําเพ็ญกุศล ในฐานะเจ้าอาวาสขออนุโมทนาขอบคุณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ที่นี้ เป็นอย่างยิ่ง
   
รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำไปทอดถวาย รู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สำหรับกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นส่วนสำคัญในการทำนุบำรุงศาสนา โดยเฉพาะในปีนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมสร้างกุศลทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารเป็นหนึ่งในศาสนสถานสําคัญคู่บ้านคู่เมือง อีกทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้นําองค์พระธาตุพนมมาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทําให้ชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่างรู้สึกผูกพันกับพระองค์พระธาตุพนมเป็นอย่างยิ่ง
   
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า กฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปี ๒๕๖๒ นี้ ได้นำมาทอดที่ ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม จึงนับว่าเป็นความโชคดีของชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่จะได้บําเพ็ญบุญบารมีอันเป็นบุญใหญ่ซึ่งจะทําได้เพียงปีละครั้ง ในนามของคณะกรรมการดําเนินงานกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี ๒๕๖๒ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกัน ทําให้การจัดงานครั้งนี้สําเร็จลงได้ด้วยดี ขอกุศลผลบุญอันเกิดจากการบําเพ็ญบุญบารมีที่ร่วมกัน
   
ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดให้มีพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาแสดงธรรมเทศนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และกิจกรรมน้องใหม่ไหว้พระธาตุพนม ซึ่งเป็นการกราบไหว้สักการะบูชาองค์พระธาตุพนมโดยการนําของคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ และทํากิจกรรมบําเพ็ญกุศลต่าง ๆ อาทิ การนําเครื่องสักการะถวายพระธาตุ เจริญจิตภาวนา เวียนเทียน ห่มผ้าพระธาตุ

Scroll to Top