เปิดตัวผู้ว่าการกปน.คนที่ 17 “กวี อารีกุล”

สำนักข่าว: สยามรัฐ
URL:  https://siamrath.co.th/n/182734
วันที่เผยแพร่: 16 ก.ย. 2563

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดตัวผู้ว่าการการประปานครหลวง คนที่ 17 ชูนโยบายบริหารจัดการนำ กปน. สู่องค์กรที่ทันสมัย เน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยนายกวี อารีกุล ได้รับแต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ตามมติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 8 ก.ย.63 แทน นายปริญญา ยมะสมิต ที่เกษียณอายุ นับเป็นผู้ว่าการลำดับที่ 17 และเป็นลำดับที่ 8 ที่มาจากการคัดสรร ตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับคณะกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ซึ่งในวันนี้ (16 ก.ย.63) ได้มีพิธีลงนามในสัญญาจ้าง โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. ร่วมลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายนายจ้าง

ทั้งนี้ นายกวี จบการศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกจากนี้ ยังได้เข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 การบริหารกิจการการประปา ประเทศอังกฤษ และประเทศอิสราเอล การจัดการน้ำสูญเสีย โดยสมาคมการประปาประเทศญี่ปุ่น (JWWA) และหลักสูตรบริหารจัดการน้ำ ประเทศออสเตรเลีย (IWA) เป็นต้น

เริ่มงานกับ กปน. ตั้งแต่ปี 2531 และก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหารทั้งผู้อำนวยการฝ่ายจัดการน้ำสูญเสีย ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาแม้นศรี และผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริการ2) ตามลำดับ โดยปี 2559 ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) ต่อด้วย รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) ก่อนขึ้นแท่นเป็นผู้ว่าการ กปน. คนใหม่ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมทั้งความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านงานประปา ทั้งยังยึดมั่นการทำงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (CG) ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อนำพาองค์กรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกวี มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อน กปน. ที่สำคัญ คือ การยกระดับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย โดยเน้นให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ได้แก่
1.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของ กปน. ให้มีเสถียรภาพ มั่นคง ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ให้บริการ
2.พัฒนากระบวนการทำงาน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและคาดหวังของประชาชน
3.คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่กระบวนการสรรหา พัฒนาศักยภาพตลอดชีวิตการทำงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรซึ่งมีคุณภาพขององค์กร

 

Scroll to Top