การศึกษา – มข.-อักษรฯฝึกครูวิทยาการคำนวณ ดัน‘เอ็ดก้า’ศูนย์เรียนรู้หลักสูตร‘โค้ดดิ้ง’ภาคอีสาน

สำนักข่าว: ข่าวสดออนไลน์
URL:  https://www.khaosod.co.th/newspaper/newspaper-inside-pages/news_4904355
วันที่เผยแพร่: 14 ก.ย. 2563

มข.-อักษรฯฝึกครูวิทยาการคำนวณ – จากการที่ อักษร เอ็ดดูเคชั่น ผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษาครบวงจร เปิดตัวสถาบัน Education for Competency Achievement Institute หรือ EdCA

สถาบันด้านการออกแบบหลักสูตรการอบรมและพัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการในด้าน การอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณและออกแบบเทคโนโลยี) ล่าสุด จับมือพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)

โดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมข. ในงานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อยกระดับครู ผู้เรียน และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหา และพัฒนางานในชีวิตจริง มีทักษะการคิดขั้นสูง คิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอน ที่ห้องสมุดภูมิภิรมย์ อาคาร 50 ปี

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเช่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถือเป็นสัญญาณของการร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรทางการศึกษา ในสาขานวัตกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้ง โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณในการวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะในการค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ เพื่อใช้ประยุกต์กับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม

ด้านนายพาคร วงศ์อนุตรโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบัน EdCA กล่าวว่า “EdCA คือ โจทย์สำคัญคือ การยกระดับความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะของเยาวชนไทยทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาผู้เรียนของภาครัฐ โดยเน้นไปที่กิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีกระบวนการสำหรับผู้เรียนในวิชาวิทยาการคำนวณ และโค้ดดิ้ง เพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ในการอ่านออก เขียนได้ และด้านเทคโนโลยี โดยครอบคลุมไปยังกลุ่มผู้เรียน และผู้สอน

Scroll to Top