ปลัดฯ กอบชัยนำทัพ จับมือม.ขอนแก่น ผลักดันนวัตกรรม ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

         วันที่ 19 กันยายน 2563 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ นายกอบชัย  สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสศึกษาดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

  1. “การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดย ศาสตราจารย์ธิดารัตน์
    บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ
  2. “ภาพรวมการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการ โรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant)” โดย ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
  3. “การดำเนินงานโครงการ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน” โดย รองศาสตราจารย์วิทยา อมรบำรุงกิจ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมนาโนเพื่อพลังงาน และรองศาสตราจารย์นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าโครงการ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

 

         จากนั้น รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะผู้บริหาร นำเยี่ยมชมพื้นที่ภายในโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และโรงงานต้นแบบเกษตรและอาหาร (Food Pilot Plant) ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ จากการศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมครั้งนี้ ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ต่อไป

ภาพ/ข่าว : ณัฐกานต์ อดทน

 

 

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัย รวมถึงบุคคลทั่วไป เข้าร่วมฟังการนำเสนองานวิชาการและงานวิจัย Research Forum: 40th Anniversary Research Forum: Advancing KKU’s Faculty of Technology การนำเสนอผลงานวิจัยในงานครบรอบ 40 ปี คณะเทคโนโลยี จากคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยี

ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ: The Ultimate Beer Education: From Grain to Glass Beer Education รุ่นที่ 6 จัดโดย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2567 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ชั้น1 อาคาร TE06 และ อาคาร Food Pilot Plant คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top